II. ÚS 1122/12
II.ÚS 1122/12 ze dne 29. 5. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem o ústavní stížnosti Z. B., proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. 30 UL 9/2012-11 ze dne 21. února 2012 a dalším úkonů téhož soudu, za účasti Městského soudu v Praze, jako účastníka řízení, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

1. Stěžovatel podal dne 21. března 2012 k poštovní přepravě ústavní stížnost, kterou se domáhá zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí, a dále toho, aby bylo tomuto soudu přikázáno učinit určité úkony v exekučním řízení.
2. Ústavní stížnost evidentně nebyla sepsána advokátem, ani k ní nebyla přiložena plná moc zmocněnému advokátovi. Z ústavní stížnosti není zřejmé, jaké základní právo nebo svoboda stěžovatele měly být porušeny a čím přesně. K ústavní stížnosti nebyla přiložena kopie rozhodnutí, jehož zrušení se stěžovatel domáhá. Konečně ústavní stížnost nebyla předložena v počtu stejnopisů požadovaném zákonem.

3. Proto byl stěžovatel dopisem ze dne 28. března 2012 upozorněn na tyto vady ústavní stížnosti a byl vyzván, aby je odstranil v dodatečné třicetidenní lhůtě s tím, že v opačném případě bude ústavní stížnost odmítnuta. Zprávu o tom, že tato výzva byla stěžovateli doručena, Ústavní soud obdržel dne 11. dubna 2012.

4. Dne 4. května 2012 obdržel Ústavní soud od stěžovatele kopii napadeného rozhodnutí. Elektronickým podáním ze dne 5. května 2012 doručil stěžovatel kopie tří dopisů, jež adresoval účastníkovi řízení, resp. Obvodnímu soudu pro Prahu 4, označená "Podvod prazskych soudu.", "Podvod prazskych soudu - 2.", a "Podvod prazskych soudu - 3." a výňatky odpovědí na ně. Konečně dne 10. května 2012 obdržel Ústavní soud kopii usnesení Městského soudu v Praze č. j. 54 Co 56/2012-62 ze dne 11. dubna 2012.

5. Lze tedy konstatovat, že stanovená lhůta k odstranění shora vad ústavní stížnosti uplynula marně nejpozději dne 11. května 2012. Nedošlo totiž k odstranění absence advokátního zastoupení, absence ústavněprávní argumentace a absence dostatečného počtu stejnopisů ústavní stížnosti.

6. Ústavní soud tedy ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl pro neodstranění vytknutých vad, podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. května 2012

Jiří Nykodým, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.