II. ÚS 112/05
II.ÚS 112/05 ze dne 24. 5. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele R. N. o návrhu ze dne 19. 2. 2005, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Návrhem ze dne 19. 2. 2005, doručeným Ústavnímu soudu dne 1. 3. 2005, a doplněným podáním ze dne 14. 4. 2005 navrhovatel brojí proti rozhodnutím Obvodního soudu pro Prahu 5, sp. zn. 19 T 124/93, a Městského soudu v Praze (která blíže co do data a jednacího čísla nespecifikuje). Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo náležitosti zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") (navrhovatel především nebyl zastoupen advokátem ve smyslu ustanovení § 30 cit. zák.), byl navrhovatel přípisem, doručeným oproti podpisu dne 19. 4. 2005, vyzván k odstranění vad podání ve lhůtě 20 dnů. Tato výzva mimo jiné obsahovala informaci, že v řízení před Ústavním soudem musí být zastoupen advokátem, a to včetně vlastního sepsání návrhu, a upozornění, že pokud vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude jeho návrh odmítnut. Navrhovatel byl též informován, že má v případě potíží s právním zastoupením možnost obrátit se na Českou advokátní komoru se sídlem na Národní 16 v Praze 1.

Na tuto výzvu stěžovatel nereagoval. Ústavnímu soudu tak nezbylo než konstatovat, že navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené neodstranil, přestože byl upozorněn na případné následky a přestože byl informován o možnostech, jak si zajistit právní zastoupení. Ústavní soud proto návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zák. o Ústavním soudu odmítnul.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. května 2005

S t a n i s l a v B a l í k, v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.