II. ÚS 1069/17
II.ÚS 1069/17 ze dne 18. 7. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Zemánkem o ústavní stížnosti stěžovatele Milana Chvojky, ze dne 5. dubna 2017, směřující proti usnesení Okresního soudu v Příbrami ze dne 23. 3. 2017, č. j. 14 C 230/2016-70, za účasti Okresního soudu v Příbrami, jako účastníka řízení, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

1. Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 7. 4. 2017, stěžovatel brojil proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí a navrhl osvobození od soudních poplatků v řízení vedeném u tohoto soudu pod sp. zn. 14 C 230/2016. Své podání odůvodnil tvrzením, že uvedený soud záměrně porušuje jeho lidská práva.

2. Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost nesplňovala formální náležitosti návrhu ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), stěžovatel byl přípisem ze dne 24. 4. 2017 vyzván k odstranění jejích vad ve lhůtě do 20 dnů od doručení výzvy. Mimo jiné byl též poučen o povinnosti být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem i o postupu, jak si může advokáta opatřit. Současně byl upozorněn na následky spojené s neodstraněním vytčených vad.

3. Výzva Ústavního soudu byla stěžovateli doručena dne 6. 5. 2017. Stěžovatel na ni reagoval podáním ze dne 26. 5. 2017, v němž žádal o prodloužení lhůty k odstranění vad ústavní stížnosti. Přípisem ze dne 1. 6. 2017 bylo stěžovateli sděleno, že se mu lhůta prodlužuje o dalších 15 dní. Zásilka obsahující uvedený přípis Ústavního soudu byla dne 7. 6. 2017 uložena na poště a stěžovateli byla zanechána výzva, aby si ji vyzvedl. Protože tak v úložní době neučinil, písemnost byla dne 20. 6. 2017 vložena do jeho domovní schránky. Stěžovatel však vytčené vady podání ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstranil.
4. Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout s tím, že v určené lhůtě nebyly odstraněny její vady.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. července 2017

Jiří Zemánek, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.