II. ÚS 105/05
II.ÚS 105/05 ze dne 29. 4. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


ČESKÁ REPUBLIKA USNESENÍ Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v neveřejném jednání soudcem zpravodajem JUDr. Jiřím Nykodýmem ve věci ústavní stížnosti J. K., podané ve věci výkonu rozhodnutí - platebních výměrů Všeobecné zdravotní pojišťovny Chrudim ze dne 4. 10. 2000, č. j. 2140002096, a č. j. 4240002097, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 24. 2. 2005 bylo do podatelny Ústavního soudu doručeno podání stěžovatele, který brojí proti postupu orgánů veřejné moci v rámci nuceného výkonu výše označených rozhodnutí Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, který je proti jeho osobě veden. Stěžovatel tvrdí, že byl porušen článek 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

V textu stížnosti stěžovatel uvedl, že od roku 1999 je v důchodu a předtím byl čtyři roky bez zaměstnání, tudíž bez příjmu. Přesto Všeobecná zdravotní pojišťovna iniciovala provedení výkonu rozhodnutí svých platebních výměrů označených v záhlaví, a to nejprve prodejem movitých věcí stěžovatele, posléze srážkami z jeho důchodu. Proti rozhodnutí Okresního soudu v Chrudimi ze dne 21. 5. 2004, č. j. 23 E 2510/2004-5, se stěžovatel odvolal, Krajský soud v Hradci Králové ovšem toto odvolání odmítl; usnesení o odmítnutí odvolání bylo stěžovateli doručeno dne 27. 10. 2004. "Protižalobu" stěžovatele měl soud ignorovat.

Stěžovatel takový postup shledává nespravedlivým, neboť Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR vyžaduje platby na nezaměstnaném, požadavek vznesla s mnohaletým zpožděním, jeho odvolání bylo pro formální nedostatky odmítnuto a protižaloba ignorována. Lhůtu k projednání považuje za nepřiměřenou, protože od nařízení výkonu rozhodnutí prvým ze způsobů do doby doručení usnesení o odmítnutí odvolání proti nařízenému výkonu dalším způsobem, uplynuly téměř čtyři roky.

Stěžovatel závěrem navrhl, aby Ústavní soud nařídil Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR vymoženou částku 15.080 Kč vrátit.

Ústavní soud se nejprve pokusil odstranit překážky pro další postup v řízení spočívající v tom, že stěžovatel nedoložil právní zastoupení advokátem a že stížnost vykazuje formální vady. Stěžovatel předně neuvedl, proti kterému rozhodnutí vlastně jeho stížnost míří, vylíčení skutkových okolností je kusé a nesouvislé, chybí věcná argumentace odůvodňující zásah do stěžovatelových práv. Stěžovatel se dále domáhá po Ústavním soudu výroku, který nemůže vydat. Navíc rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, ze dne 30. 8. 2004 č. j. 18 Co 386/2004-14, o odmítnutí stěžovatelova odvolání, které bylo v kopii ke stížnosti připojeno, a proti němuž pravděpodobně má ústavní stížnost směřovat, převzal stěžovatel podle svých slov dne 27. 10. 2004, ovšem stížnost vypravil až dne 23. 2. 2005; jeví se tak jako velmi pravděpodobné, že zmeškal zákonnou lhůtu k podání stížnosti.

Přípisem ze dne 8. 3. 2005 byl stěžovatel vyzván, aby uvedené nedostatky odstranil, bylo mu sděleno, jakým způsobem je má odstranit, a byl poučen o následcích nesplnění této výzvy. K nápravě mu byla ze strany soudu poskytnuta 30 denní, a tedy dostatečně dlouhá, lhůta. Výzvu stěžovatel převzal dne 17. 3. 2005.

Výzva Ústavního soudu však zůstala bez jakékoliv stěžovatelovy reakce. Ve stanovené lhůtě tedy stěžovatel nedoložil, že je v řízení zastoupen advokátem, a neodstranil ani ostatní vytýkané formální nedostatky podání.

Vzhledem k uvedenému nezbylo soudci zpravodaji než podání navrhovatele odmítnout postupem podle ustanovení § 43 odst. 1 lit. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. dubna 2005

JUDr. Jiří Nykodým, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.