II. ÚS 1041/11
II.ÚS 1041/11 ze dne 14. 6. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti Z. G., zastoupeného JUDr. Miroslavem Rybářem, advokátem se sídlem Praha 10, Dýšinská 476, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 9. 2. 2011 ve věci sp. zn. 14 To 63/2011, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Ústavní stížností se navrhovatel domáhá zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Krajského soudu v Praze, jímž mělo být porušeno jeho základní právo garantované mu ustanovením čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina").
Protože stěžovatelův návrh nesplňoval formální náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl stěžovatelův právní zástupce vyzván k jejich odstranění. K odstranění vady spočívající v nepřiložení kopie rozhodnutí o posledním opravném prostředku ve smyslu ustanovení § 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu byl právní zástupce stěžovatele opětovně vyzván přípisem ze dne 23. 5. 2012, jenž mu byl doručen do vlastních rukou dne 25. 5. 2012; v daném přípisu byl právní zástupce rovněž upozorněn na následky spojené s marným uplynutím lhůty určené pro odstranění vady.

Jelikož k odstranění vytknuté formální vady ústavní stížnosti právní zástupce stěžovatele nepřikročil ve stanovené lhůtě, ani později, nezbylo Ústavnímu soudu než postupovat dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a projednávaný návrh bez jednání odmítnout (srov. např. usnesení Ústavního soudu ve věcech sp. zn. III. ÚS 504/06 a II. ÚS 2848/08).

Pouze na okraj je přitom možno uvést, že jediná v podání artikulovaná námitka bez dalšího nedosahuje ústavněprávní roviny. Jinými slovy, stěžovatelovy výtky směřující proti napadenému usnesení městského soudu se prizmatem ustanovení čl. 38 odst. 2 Listiny ve světle konstantní judikatury nejeví být jakkoli relevantní.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. června 2012

Dagmar Lastovecká soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.