II. ÚS 10/05
II.ÚS 10/05 ze dne 21. 4. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele S. M., o návrhu ze dne 5. 1. 2005, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatel se svým návrhem, doručeným Ústavnímu soudu dne 6. 1. 2005, obrátil na Ústavní soud se žádostí o přešetření postupu Nejvyššího správního soudu České republiky v řízeních, vedených před ním pod spisovými značkami 3 Ads 50/2004 a 3 Ads 12/2004. Navrhovatel dále Ústavní soud žádá, aby mu ustanovil advokáta, přičemž konkrétně uvádí Mgr. Pavlu Frondlovou, Advokátní kancelář se sídlem v Šumperku, Dr. E. Beneše 14a.

Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval náležitosti dle ustanovení § 30 odst.1 a § 34 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, byl navrhovatel vyzván k odstranění vad svého podání ve lhůtě 30 dnů. Tento přípis byl navrhovateli doručen oproti podpisu dne 31. 1. 2005. Dne 28. 2. 2005 navrhovatel podal k poštovní přepravě přípis, v němž znovu Ústavní soud žádá o ustanovení advokáta.

Ústavní soud konstatuje, že dne 2. 3. 2005 marně uplynula soudcovská lhůta určená k odstranění vytčených vad podání, aniž je navrhovatel přes poučení o možných následcích odstranil.

Ústavní soud při posouzení případu přihlédl k tomu, že navrhovateli byly výše uvedenou výzvou Ústavního soudu vytčeny vady jeho návrhu, přičemž byla zdůrazněna zejména jeho povinnost plynoucí z ustanovení § 30 a § 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem, a to včetně vlastního sepsání návrhu, na základě speciální plné moci. Navrhovatel byl informován, že citovaný zákon neumožňuje ustanovení advokáta z úřední moci, avšak dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo na poskytnutí právní pomoci advokátem a na to, aby mu byl v případě, že mu tato pomoc bude odmítnuta, přidělen advokát, určený Českou advokátní komorou (110 00 Praha 1, Národní 16). Navrhovatel byl dále upozorněn, že pokud vytčené vady podání nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude návrh bez dalšího dle § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Navrhovatel však i nadále vystupoval bez nutného právního zastoupení, požadovanou speciální plnou moc nepředložil a z jeho dalšího přípisu ani nevyplývá, že by podnikl kroky nutné k odstranění vady v právním zastoupení. Ústavní soud dále přihlédl ke skutečnosti, že navrhovatel před Ústavním soudem v minulosti vedl řadu již skončených řízení, a jsou mu tedy nepochybně dobře známy náležitosti návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem stanovené citovanými ustanovení- mi zákona č. 182/1993 Sb.

Za této situace, kdy navrhovatel i přes poučení o možných následcích vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranil, Ústavní soud jeho návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. dubna 2005

JUDr. PhDr. Stanislav Balík, v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.