I 99 INS 13278/2016
č. j. MSPI I 99 INS 13278 / 2016 1 VSPI I 1818/2017-P485-17

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Karety v insolvenční věci dlužníka: ČKD PRAHA DIZ, a. 5., IČO: 00565997 sídlem Kolbenova 942/ 38a, Vysočany, 190 00 Praha 9

() odvoláni věřitelky: Slovenské elektrárne, a. 8., IČO 55829052 sídlem Mlýnské nivy 4946/47, 821 09 Bratislava, Slovensko zastoupená advokátem ]UDr. Martinem Nedelkou, Ph.D. sídlem Olivova 2096/4, 110 00 Praha 1 proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. srpna 2017, č. j MSPH 99 INS 13278/2016-P485w11 takto: Usneseni Městského soudu vPraze ze dne 29. srpna 2017, č. j. MSPH 99 INS 13278/ 2016 P485 11 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 29. 8. 2017, č. j. MSPH 99 INS 13278/2016 P485w11 v bodě I. výroku odmítl přihlášku pohledávek věřitelky č. 485 Slovenské elektrárne, a.s., (dále jen věřitelka) vyplývající ze smlouvy o dílo č. 4600004483 ze dne 8. 10. 2009 ve výši 1.342.852,84 Kč (tj. část nároku č. 485/1 vrozsahu příslušenství tedy co do částky 1.341.771,64 Kč a část podmíněného nároku č. 485/ 5 vrozsahu 1.081,20 Kč. Bod II. výrok napadeného usnesení neobsahuje. V bodě Ill. výroku ukončil účast insolvenčního věřitele v insolvenčním řízení rozsahu pohledávek uvedených v bodě I. výroku. V bodě IV. výroku uložil insolvenčnímu správci, aby ve lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí předložil soudu upravený list seznamu přihlášených pohledávek věřitele.

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že věřitelka podáním ze dne 9. 11. 2016, které upravil podáním ze dne 31. 3. 2017, přihlásil nezajištěné pohledávky za dlužníkem v celkové výši 222.869.404,28 Kč. Přihláška obsahovala šestnáct. samostatných nároků s různým důvodem vzniku, a to pohledávky č. 485/1 ve výši 18.545.221,94 Kč, č. 485/2 ve výši 10.273.794,85 Kč, č. 485/3 ve výši 304.237,80 Kč, č. 485/4 ve výši 2.411.381,10 Kč, č. 485/5 ve výši 13.916.125,20 Kč (podmíněný nárok), č. 485/ 6 ve výši 27.030.000 Kč (podmíněný nárok), č. 485/7 ve výši 1.556.928 Kč, č. 485/8 ve výši 640.070,40 Kč, č. 485/9 ve výši 558.169,50 Kč, č. 485/10 ve výši 10.926.201,75 Kč, č. 485/11 ve výši 5.228.453,20 Kč, č. 485/12 ve výši 540.600 Kč (podmíněný nárok), č. 485/13 ve výši 128841198 Kč (podmíněný nárok), č. 485/14 ve výši 540.600 Kč (podmíněný nárok), č. 485/15 ve výši 3.370,64 Kč a č. 485/16 ve výši 1.553.051,90 Kč (podmíněný nárok). Podáním ze dne 26. 4. 2017 vzala věřitelka pohledávku č. 485/10 ve výši 10.926.201,75 Kč zpět, usnesením ze dne 10. května 2017 č. d. P485 6 to vzal soud na vědomí.

Shodu s prvopisem potvrzuje jana Vlasáková.

1 VSPH ma'/zbil;

3. Na přezkumném jednání konaném dne 26. 6. 2017 byly zjištěny pouze pohledávky č. 485/ 14

(dříve č. 485 / 15), zbývající pohledávky v celkové výši 211.939.831,89 Kč zůstaly sporné, protože byly popřeny insolvenčním správcem co do pravosti a výše, tj. pohl. č. 485/1 ve výši 18.545.221,94 Kč, č. 485/2 ve výši 10.273.794,85 Kč, č. 485/3 ve výši 304.237,80 Kč, č. 485/4 ve výši 2.411.381,10 Kč, č. 485/5 ve výši 13.916.125,20 Kč (podmíněný nárok), č.485/6 ve výši 27030000 Kč (podmíněný nárok), č. 485/7 ve výši 1.556.928 Kč, č. 485/8 ve výši 640.070,40 Kč, č. 485/9 ve výši 558.169,50 Kč, č. 485/10 (dříve č. 485/11) ve výši 5.228.453,20 Kč, č. 485/11 (dříve č. 485/12) ve výši 540.600 Kč (podmíněný nárok), č. 485/12 (dříve č. 485/13) ve výši 128.841.198 Kč (podmíněný nárok), č. 485/ 13 (dříve č. 485/ 14) ve výši 540.600 Kč (podmíněný nárok), a č. 485/15 (dříve č. 485/16) ve výši 1.553.051,90 Kč (podmíněný nárok).

Dříve, než uplynula lhůta k podání žaloby na určení sporných pohledávek č. 485, vzala insolvenční věřitelka podáním ze dne 25. 7. 2017 část svých sporných pohledávek ze Smlouvy o dílo č. 4600004483 celkem ve výši 32.304.085,45 Kč Zpět, a to mimo jiné část pohledávky č. 485/1 v rozsahu jistiny, tedy co do částky 17.203.450,30 Kč.

Soud proto vzal usnesením ze dne 29. 8. 2017 č. d. P485 10 na vědomí toto částečné zpětvzetí přihlášky pohledávek věřitelky č. 485 celkem ve výši 32.304.085,45 Kč zpět, a to také části pohledávky č. 485/1 v rozsahu jistiny, tedy co do částky 17.203.450,30 Kč a v rozsahu zpětvzetí ukončil věřitele účast v insolvenčním řízení.

ěřitelka podala včas žalobu na určení pravosti a výše popřených pohledávek, řízení o této žalobě je vedeno pod sp. zn. 199 ICm 3474/2017 (viz dok. C35). Z této žaloby je však zřejmé, že věřitel domáhá určení sporných pohledávek toliko ve výši 178.292.893,60 Kč, a mimo jiné i pohledávky č. 485 / 5 v rozsahu 13.915.044 Kč (podmíněný nárok); ve zbytku sporného nároku, tj. ve výši 1.081,20 Kč věřitel žalobu nepodal. Žalobu nepodal ani na určení sporné pohledávky ve výši 1.342.852,84 Kč (tj. část nároku č. 485/1 v rozsahu příslušenství, tedy co do částky 1.341.771,64 Kč.

Proto soud prvního stupně postupoval soud podle ust. Š 185 insolvenčního a přihlášku sporných pohledávky č. 485 celkem ve výši 1.342.852,84 Kč (tj část nároku č. 485 / 1 v rozsahu příslušenství, tedy co do částk 1.341.771,64 Kč a část podmíněného nároku č. 485/ 5 v rozsahu částky 1.081,20 Kč) odmítl a v tomto rozsahu ukončil účast věřitele v insolvenčním řízení.

Proti tomuto usnesení se odvolatelka včas odvolala a požadovala, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Argumentovala zejména tím, že dle obsahu částečného zpětvzetí přihlášky je nepochybné, že vzala zpět celou pohledávku č. 1 tedy v rozsahu jistiny a příslušenství. Na této věci nic nemění, že v částečném zpětvzetí přihlášky uvedla ohledně pohledávky č. 1 pouze jistinu, a to veden pouze snahou identifikace pohledávky č. 1 a pohledávky č. 5. Navíc i v bodě č. 8 incidenční žaloby, o které je vedeno řízení u insolvenčního soudu pod sp. zn. 199 ICm 3474/2017 (viz č. d. C 35), výslovně uvedla, že částečně vzala přihlášku zpět v rozsahu pohledávek č. 1, 2, 3, 4, 9 a 15 (původní 16). Ve zbytku přihlášky, tedy v rozsahu pohledávek č. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 a 13 byla názoru, že žalovaný popřel pohledávky nedůvodně. Mimoto navíc, příslušenství pohledávky (jako akcesorického závazku) nutně stíhá osud věci hlavní (tj jistiny jako hlavního závazku . Soud prvního stupně tedy neměl přehlédnout, že částečné zpětvzetí přihlášky se v případě pohledávky č. 1 týká jak jistiny, tak příslušenství a nepostupoval správně, pokud co do části nároku č. 485 / 1 v rozsahu příslušenství podle ust. Š 185 insolvenčního zákona v bodě č. I. výroku usnesení konstatoval, že nevzal, vedle

1.081,20 Kč, když se domníval, že podala incidenční žalobu jen ohledně jistiny a ohledně podmíněného nároku č. 485/5 vrozsahu částky 1.081,20 Kč žalobu nepodala. Z vícera míst

Shodu s prvopisem potvrzuje jana Vlasáková.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1 VSPH 1818 /2017

žaloby např. bodu 8. nebo bodů 27. až 53. je nepochybně zřejmé, že žaloba byla v tomto ohledu podána ohledně celého nároku uplatněného přihláškou jako pohledávka č. 5. Pokud tedy soud dospěl k závěru, že nepodala, vedle jistiny pohledávky č. 5, incidenční žalobu také ohledně části podmíněného nároku pohledávky č. 485 / 5 v rozsahu částky 1.081,20 a dle ust. Š 185 insolvenčního zákona v tomto rozsahu Přihlášku pohledávky č. 5 odmítl, zatížil tak svoje rozhodnutí vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí věci.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle ust. Š 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud podle ust. Š 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání podle ust. Š 173 odst. 1 insolvenčního zákona.

Podle ust. Š 185 insolvenčního zákona jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmitne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Odvolací soud ze spisu ověřil, že přihláškou ze dne 9. 11. 2016, kterou upravila podáním ze dne 31. 3. 2017, věřitelka přihlásila nezajištěné pohledávky za dlužníkem v celkové výši 222.869.404,28 Kč. Přihláška obsahovala šestnáct samostatných nároků s různým důvodem vzniku, a to mimo jiné pohledávky č. 485/1 ve výši 18.545.221,94 Kč, když jako jistina činila 17.203.450,30 Kč a příslušenství 1.341.771,64 Kč a č. 485/5 ve výši 13.916.125,20 Kč (podmíněný nárok), když jistina činila 13.915.044 Kč a příslušenství 1.081,20 Kč.

Na přezkumném jednání konaném dne 26. 6. 2017 správce mimo jiné popřel i pohledávky č. 485/1 ve výši 18.545.221,94 Kč a č. 485/5 ve výši 13.916.125,20 Kč (podmíněný nárok). Dříve, než uplynula lhůta k podání žaloby na určení sporných pohledávek č. 485, vzala věřitelka podáním ze dne 25. 7. 2017 č. d. P -485 / 8 část svých sporných pohledávek ze Smlouvy o dílo č. 4600004483 zpět, a to mimo jiné, část pohledávky č. 485 / 1 v rozsahu jistiny, když výslovně uvedla, že bere zpět přihlášku v rozsahu nezajištěné pohledávky č. 1 ve výši jistiny 17.203.450,30 Kč.

Soud proto vzal usnesením ze dne 29. 8. 2017 č. d. P485 10 na vědomí Il. částečné zpětvzetí přihlášky pohledávek věřitelky č. 485 celkem ve výši 32.304.085,45 Kč zpět, a to i části pohledávky č. 485 / 1 v rozsahu jistiny, tedy co do částky 17.203.450,30 Kč.

Ohledně dalších pohledávek a to i ohledně pohledávky č. 485 / 5 podala věřitelka včas žalobu na určení jejich pravosti, vedená pod sp. zn. 199 ICm 3474/2017 (č. d. C 35), a pokud se týká pohledávky č. 485 / 5 v návrhu jak, má soud prvního stupně rozhodnout (žalobní petit), výslovně uvedla v bodě 50 určuje se, že je po pravu pohledávka č. 5 ve výši 15.915.044 Kč a v bodě 11) uvedla výše pohledávky č. 5 činí 15915044 Kč

Odvolací soud na základě výše uvedených zjištění dospěl z ohledně pohledávky č. 485/1 k závěru, že soud prvního stupně, s ohledem na skutečnost, že věřitelka vjejírn zpětvzetí výslovně uvedla, že bere zpět přihlášku v rozsahu nezajištěné pohledávky č. 1 ve výši jistiny

Shodu s prvopisem potvrzuje jana \qasáková.

18.

19.

20.

1 VSPH 1818/2017

17.203.450,30 Kč, vzal důvodně na vědomí, že věřitelka vzala uvedenou pohledávku zpět pouze co jistiny. Poté, co věřitelka ohledně příslušenství této pohledávky ve výši 1.341.771,64 Kč nepodala vůči insolvenčnímu správci žalobu na určení její pravosti, soud prvního stupně správně v této části přihlášku odmítl. Odvolací soud pouze doplňuje, že za situace, kdy věřitelka měla za to, že tuto pohledávku vzala Zpět v celém rozsahu, tedy i ohledně příslušenství, tak napadené rozhodnutí nemá žádný dopad na existenci této pohledávky.

Pokud se týká pohledávky č. 485/ 5, která byla insolvenčním správcem popřena, tak ze žaloby vedené pod sp. zn. 199 ICm 3474/2017 (č. d. C 35), z jejího žalobního petitu, jednoznačně vyplývá, že věřitelka se domáhá určení pravosti a výše jen ohledně jistiny, to je ve výši 13915044 Kč, 0 příslušenství této pohledávky ve výsi 1.081,20 Kč vžalobě věřitelka nic neuvedla.

Soud prvního stupně proto ohledně uvedených pohledávek přihlášku správně odmítl a ukončil v tomto rozsahu účast věřitelky v insolvenčním řízení.

Na základě těchto Zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání důvodným a napadené usnesení podle ust. Š 219 o. s. ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné k Nejvyššímu soudu CR, jestliže Nejvyšší soud CR jako soud dovolací dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (ust. Š237, 5239 a 5240 odst. 1 o. s. ř..) Dovolání se podává u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, a to do dvou měsíců od doručení usnesení odvolacího soudu.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku

(ust. $ 71 odst. 2 insolvenčního zákona); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doruceno adresátu zvláštním způsobem (ust. $ 74 odst. 2 insolvenčního zákona).

Praha 26. února 2018

JUDr. Jiří Goldstein v. r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková. *