I 89 INS 18557/2016
II.

J "F cal n LUJDI ůU1!".1-1.U.l

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl senátem složeným z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. jindřicha Havlovce a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M. v insolvenční věci navrhovatelka: "ALLEGRO", spol.. s r.o., IČO 48951862 sídlem V Kosině 1307, 252 28 Černošice zastoupené advokátem JUDr. Miroslavem Sedláčkem sídlem Široká 36 / 5, 110 00 Praha 1 dlužnice: TH-SYSTEM, spol. s r.o., IČO 64574059 sídlem Strašnická 3165 / lb, 102 00 Praha 10 zastoupené advokátem JUDr. Vladimírem Jaškem, Ph.D., LL.M. sídlem Pařížská 67 / 1 1, 110 00 Praha 1 za účasti státního zastupitelství o odvoláni navrhovatelky proti usnesení Městského soudu vPraze ze dne 25. září 2017, č. j. MSPIA 79, takto:

Usneseni Městského soudu v Praze ze dne 25 září 2017,c č.j' MSPH 89 INS 18557/2016-A 79 se potvrzuje.

Navrhovatelka je povinna zaplatit dlužníci na náhradu nákladů odvolacího řízení 8 228 Kč ve lhůtě tří dnů od právní moci rozhodnutí k rukám JUDr. Vladimíra Jaška, Ph.D., LL.M., advokáta se sídlem v Praze 1.

Odůvodnění:

Navrhovatelka se domáhá poté, co přistoupila k insolvenčnímu návrhu společnosti TOP CONFIDENCE, spol. s r. o. IČO 26503239 (Společnost TOP) zjištění úpadku dlužníce s odůvodněním, podle něhož má za dlužnicí pohledávky o celkové výši 1 228 089,19 Kč, jak uvedl iv připojené přihlášce pohledávky, a to z titulu za provedení děl, tj. novostavby bytového domu Ehrlich Plzeň (zbývá doplatit 296 333 Kč z původně fakturovanych částek 637 319,93 Kč a 349 871 Kč), rekonstrukce budovy v Křižíkově 65 (zbývá doplatit 64 126 ,92 Kč z původně fakturované částky 163 912, 34 Kč), jež byly osvědčeny v předchozím insolvenčním rízení vedeném pod sp zn. MSPH 79 INS 3707 / 2014 (Řízení B) podle rozhodnutí ze 3 11 2015 (dok A 120) ve vyší minimálně v rozsahu 933 652 ,93 Kč. Dále navrhovatelka přihlásila do insolvenčního rízení pohledávky z titulu úroků z prodlení ve výši 149 609,57 Kč (z částky 637 319,93 od 13. 9. 2013 do 12 8. 2016) , ve vyší 65 250,10 Kč (z částky 296 333 Kč od 18 11. 2013 do 12. 8. 2016) a15 449,67 Kč (z částky 64 126, 92 Kč od 16. 8 2013 do 12. B 2016) Za dalšího věřitele navrhovatelka označila Společnost TOP a TPB STEEEL, spol. s r. o IČO 25113305 (Společnost PPB) Navrhovatelka akcentovala, že nelze hospodářskou situaci dlužníce hodnotit do minulosti, a proto potvrzení banky o stavu jejího účtu k 29. 8. 2017 nemůže svědčit nic o jejím stavu ke dni jednání, tj. 31. 8. 2017.

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

3 VSPH 2035/2017

Dlužnice navrhla zamítnutí insolvenčního návrhu s odůvodněním, podle kterého v úpadku není, nemá závazky déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti a nenachází se v platební neschopnosti. Pokud nehradí pohledávky svých věřitelů, pak proto, že s nimi nesouhlasí. Má na bankovních účtech částku přesahující 7 mil. Kč. Rozhodnutím Obvodního soudu pro Prahu 9 č. j 98 C 422/2016 29 z 25. 5. 2017 mu byla přiznána pohledávka za Společností TPB ve výši 4,5 mil Kč. Akcentovala, že se brání navrhovateli opakovaně, nebot ten se domáhal zjištění jejího úpadku v Řízení B, jež vyústilo také v zamítnutí insolvenčního návrhu, a že navrhovatelka uplatnila v projednávané věci za ní pohledávky ve shodné výši a ze shodných důvodů jako v Řízení B.

Usnesení Městského soudu v Praze (insolvenční soud) z 9. 11. 2016 (dok. idt 33), jímž zamítl návrh Společnosti TOP a ve vztahu k navrhovatelce insolvenční řízení zastavil pro překážku věci rozsouzené (v rámci Řízení B), bylo k odvolání obou usnesením Vrchního soudu v Praze 2 8. 6. 2017 sen. zn. 4 VSPl l 83/2017 (dok. A 59)ve vztahu k navrhovatelce zrušen a věc vrácena insolvenčnímu soudu k dalšírnu řízení (neboť usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu v Řízení B nepředstavuje pro projednávanou věc překážku věci rozsouzené, bytí navrhovatelka v projednávané věci uplatňuje shodné nároky) a ve vztahu ke Společnosti TOP bylo odvolací řízení zastaveno (poté, co vzala odvolání zpět).

Státní zastupitelství navrhlo zamítnutí insolvenčního návrhu. Poukázalo na to, že lze vycházet z pohledávky navrhovatelky za dlužníci ve výši cca 1 mil. Kč, zatímm pohledávka dalšího věřitele JUDr. Michala 18818818, 8158881158815 správce dlužníka 88810 Praha, spol. s r.o., IČO 15888321 (Společnost BEKO) je sporná. Avšak i v případě jejího osvědčení by jediným věřitelkám za dlužníci svědčily pohledávky o celkové výši 2,8 mil. Kč, jež je schopna dlužníce uspokojit a odkázalo na závěry Nejvyššího soudu obsažené v jeho rozhodnutích sen. zn. 29 NSČR 38/2010 a 29 NSČR 113/2013, jež byla publikována pod čísly 83/2012, resp. 45/2014 ve Sbírce soudních a rozhodnutí a stanovisek. (R 83/2012 a R 45/2014). Konstatovalo závěrem, že ze strany navrhovatele je insolvenční řízení vedeno účelově.

Poté, co Společnosti TPB a TOP vzaly svě přihlášky svých pohledávek zpět a Městský soud v Praze (insolvenční soud) jejich účast v řízení ukončil (dok. P3-3 a P1-3) a v insolvenčním řízení zůstala dlužníčinou věřitelkou navrhovatelka a insolvenční správce Společnosti BEKO, insolvenční soud insolvenční návrh zamítl (bod 1. výroku), navrhovatelce uložil zaplatit dlužníci na náhradu nákladů odvolacího řízení 65 824 Kč ve lhůtě tří dnů krukám jejího právního zástupce (bod H. výroku) a v téže lhůtě soudní poplatek za insolvenční návrh ve výši 2 000 Kč (bod Ill. výroku).

Insolvenční soud zjistil:

-ze shodných tvrzení navrhovatelky a dlužníce, jež byly účastny i Rízení B, že navrhovatelka osvědčila za dlužníci svou pohledávku ve výši 933 652,93 Kč, jež dosud nebyla ani částečně uhrazena,

ze smlouvy o dílo uzavření mezi dlužníkem jako objednatelem a Společností BEKO z 12. 2. 2013, že jejím předmětem byla dodávka stavebních prací s odkazem na projektovou dokumentaci a speciůkaci díla v čl. 3, že byla sjednána lhůta splnění k datu 30. 6. 2013. Podle čl. 6 platebních podmínek cenu byla dlužnice povinna hradit měsíčně na základě faktury a její přílohy-zjišťovacího protokolu obsahujícího soupis skutečně provedených prací s tím, že se objednatel nedostane do prodlení s platbou v případě nesprávně účtované částky nebo nedoložení zjišťovacího protokolu,

z přihlášky insolvenčního správce Společnosti SEKO , že přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku o celkově 1 787 918,51 Kč, z tohoto z titulu smluvní pokuty 473 369,13 Kč, dále z titulu odměny za dílo ve výši 16 670,40 Kč (FO 114/2013), 392 453,10 Kč (FO 136/2013), 476 891,10 Kč (FO 161/2013), 277 548,43 (P4) sodkazem na právní pozastávky vyúčtovné fakturami FO 27/2013, FO 42/2013, FO 70/2013, FO 93/2013, FO 114/2013, FO 136/2013 a F O 161 /2013; přihláška pohledávky neobsahuje vyúčtování smluvní pokut,

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

.) VDFI í zoo.-ij znít

-z faktur vystavených Společnosti BEKO, že bylo fakturováno se zjišťovacím protokolem:

' FO 27/2013 na částku 468 134,80 Kč, ztoho zádržné 46 813,48 Kč zbývá uhradit 421 321,32 Kč

_ FO 70/2013 na částku 944 009,90 Kč ztoho zádržné 94 400,99 Kč, kúhradé zbývá 849 608,91 Kč

FO 114/2013 na částku 1150 776 Kč, ztoho zádržné 115 077,60 Kč, kúhradě zbývá 1 035 968,40 Kč,

FO 136/2013 na částku 436 059 Kč, z toho zádržné 43 605,90 Kč, k úhradě zbývá 392 453,10 Kč,

PC) 93/2013 na částku 1227 003 Kč, ztoho zádržné 122 700,30 Kč, kúhradě zbývá 1 104 302,70 Kč,

FO 42/2013 na částku 795 106,90 Kč ztoho zádržné 79 510,69 Kč, kúhradě zbývá 715 596,21 Kč

-z faktury FO 161/2013, že byla fakturována částka 529 879 Kč, z toho zádržné 52 987,90 Kč, k úhradě zbývá 476 891,10 Kč, nebyl k ní připojen zjišťovací protokol,

z výpisu z účtu dlužníce u Komerční banky, a.s. z 30. 8. 2017, že k tomuto dní byla na korunových účtech dlužníce k dispozici částka přesahující 7 250 000 Kč.

Na základě svých skutkových zjištění, cituje ustanovení 5 3, $ 97, Š 103, $ 105 a Š 142 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ) s odkazem na R 83/2012 a R 45/2014 insolvenční soud dospěl k závěru, že za situace, kdy je osvědčena pohledávka navrhovatelky ve výši 993 652,93 Kč a pohledávka druhého věřitele, tj insolvenčního správce Společnosti SEKO ve výši 886 014,60 Kč představující cenu díla, která byla fakturována společně se zjištíovacírn protokolem, tj. celkem pohledávky 1 819 667,53 Kč, se podařilo dlužníci vyvrátit domněnku platební neschopnosti, nebot disponuje s finančními prostředky na svém účtu, z nichž pohledávky věřitelů, byly li byl zjištěny, by byla schopna uspokojit ze svého účtu. Poté co nezjistil, že by dlužníce měla závazky veřejnoprávní povahy, uzavřel, že se v úpadku nenachází, a proto postupem podle 8 142 písm. c) InsZ zamítl; zároveň zavázal navrhovatele k náhradě nákladů dlužníci vrozsahu 16 úkonů právní služby v sazbě po 3 100 Kč z tarifní hodnoty 50 000 Kč (podle $ 7 bod 5 a $ 9 odst. 4 písm. c) vyhl. č. 177/1996 Sb., o advokátním tarifu-AT) a 16 náhrad hotových výdajů po 300 Kč (podle $ 13 odst. 3 AT), celkem po připočtení DPH ve výši 65 824 Kč (3 400 z 16 z 1,21).

Toto usnesení napadla navrhovatelka v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhla, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení. lnsolvenčnírnu soudu vytkla, že jeho právní posouzení věci se zakládá na neúplně zjištěném skutkovém stavu. Zdůraznila, že hospodářská situace dlužníce se dynamicky vyvíjí, z čehož lze dovozovat, že i existence úpadku může být v rozdílných okamžicích posouzená jinak. Z tohoto důvodu by rozhodnutí soudu mělo odrážet stav v době jeho rozhodování. V rozporu s tím insolvenční soud provedl důkazy daňovým přiznáním k dani z příjmů právnických osob za rok 2015, výkazem zisku a ztrát a přílohy roční účetní závěrky k 31. 12. 2015, dlužníčínou rozvahou k 31. 8. 2016 a výkazem zisku a ztrátu k témuž dní, jež den, kdy napadené rozhodnutí insolvenční soud vydal, značně předcházejí a nelze z nich usuzovat na dlužníčin úpadek. V tom, že z uvedených důkazů insolvenční soud ncvyvodil žádná skutková zjištění, shledal nepřezkoumatelnost napadeného usnesení. Uzavřel s odkazem na rozhodnutí Nejvyššího soudu pod sp. zn. 22 Cdo 3432/2006, že napadené usnesení postrádá skutková zjištění a není patrné, z kterých skutkových zjištění vycházel. K vyjádření dlužníce namítla, že si protiřečí, nebot při jednání před soudem 31. 8. 2017 výslovně prohlásila, že pro účely insolvenčního řízení považuje její pohledávku za osvědčenou, zatímco ve vyjádření uvádí, že ji považuje za spornou a její dokazování přesahuje meze dokazování v rámci insolvenčního řízení. Doplníla, že 28. 2. 2018 podala do insolvenčního řízení přihlášku své pohledávky další věřitelka

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr TJojta.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

3 mm 2035/2017

Level, a.s. s pohledávkou ve výši 4 361 382,80 Kč, jež svou výší sama o sobě přesahuje cenu dlužníčina majetku.

Dlužnice navrhla potvrzení napadeného usnesení z důvodu jeho věcné správnosti. V úpadku se nenachází a je zdravou korporací schopnou nejen hradit závazky vůči svým věřitelům, nýbrž iposkytovat půjčky. Uvedla, že navrhovatelem uplatněné pohledávky neuznává, a zdůraznila, že jejich prokazování zasahuje mimo rámec insolvenční řízení, jež by nemělo být využíváno jako náhrada za řízení sporné. V souladu se závěry státního zastupitelství zhodnotil insolvenční návrh jako šikančizní. Přihláška společnosti Level, a.s. dosud nebyla zveřejněna v insolvenčním rejstříku. S tímto věřitelem však vede jednání, jež by mohla vyústit v dohodu o narovnání, nebot? má za tímto věřitel své pohledávky z odměny za dílo, jež pro tohoto věřitele prováděla.

Státní zastupitelství navrhlo potvrzení napadeného usnesení z důvodu jeho věcné správnosti. Poukázalo na to, že insolvenční soud vystavěl své právní závěry na zjištění nikoliv z důkazů, jež jsou neaktuální (rozvaha a výsledovka k 31. 8. 2016), nýbrž z listiny vystavené Komerční bankou, a.s., z níž plynou disponibilní zůstatky na účtech dlužníce k 30. 8. 2017, tj. ke dni předcházejícímu dni, kdy insolvenční soud projednal insolvenční návrh a vydal napadené usnesení. Doplnílo, že se sice aktuální stavy na účtech dlužníce v čase mohou měnit, avšak nelze přehlédnout, že disponovala dostatečnými finančními prostředky na účtech k 31. 12. 2015 i 31. 8. 2016. K tvrzení navrhovatelky, že se do insolvenčního řízení přihlásil další věřitel s vyšší pohledávkou, uvedl, že na jeho závěrech nic nemůže změnit.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení a řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání navrhovatelky není opodstatněno.

Podle 3 3 InsZ dlužník je v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (odst. 1). Má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatností, nebo c)není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí, nebo 1:1) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v Š 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud (odst. 2).

K otázce platební schopnosti dlužníka se vyjádřil Nejvyšší soud ve svých rozhodnutích R 83 / 2012 a R 45 / 2014. V prvním z nich formuloval a odůvodnil závěr, podle kterého dlužník vyvrátí domněnku své platební neschopnosti ve smyslu $ 3 odst. 2 175182, jakmile v insolvenčním řízení osvědčí nebo prokáže schopnost uhradit všechny splatné závazky těch věřitelů, jež má insolvenční soud pro účely rozhodnutí o věřitelském insolvenčním návrhu za osvědčené. V druhém z nich Nejvyšší dovodil, že při zkoumání schopnosti dlužníka hradit pohledávky věřitelů osvědčené při rozhodování o úpadku dlužníka není podstatné, zda věřitelé mohou ohledně těchto pohledávek ihned přistoupit k výkonu rozhodnutí či exekuci (zda již mají exekuční titul), nýbrž to, zda je mohli bez obtíží vymoci z dlužníkova majetku výkonem rozhodnutí (exekucí), kdy exekuční titul měli.

Podle 5 142 písm. c) lnsZ jiným rozhodnutím o insolvenčním návrhu je také zamítnutí insolvenčního návrhu.

Podle Š 143 odst. 2 lnsZ insolvenční soud insolvenční návrh zamítne, nejsou-li splněny zákonem stanovené předpoklady pro vydání rozhodnutí o úpadku.

Podle 5 146 InsZ účinností rozhodnutí podle 5 142 zanikají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a dosud vydaná předběžná opatření. Odůvodňuji li to okolnosti případu, může insolvenční soud určit, že účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a dosud vydaná předběžná opatření zaniknou až právní moci rozhodnutí (odst. 1). Vřízení o odvolání proti rozhodnutí podle Š 142 lnsZ se nepřihlíží ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně.

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

17.

18.

19.

20.

J V nJI'l l LUJJ! LUL!

V projednávané věci není spor o to, že má dlužníce více než jednoho věřitele s pohledávkamí déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti. Sporným zůstalo, zda je schopna pohledávky svých věřitelů uspokojit, tj. zda se nachází v platební neschopnosti.

Odvolací soud shodně se insolvenčním soudem dospěl k závěru, že dlužník vyvrátil domněnku své platební neschopnosti, nebot? ke dni předcházejícímu dní rozhodnutí o úpadku disponuje částkou na bankovním účtu u Komerční banky, a.s. ve výši, z níž by byla schopna uspokojit pohledávky obou věřitelé v plné přihlášené výši, pokud by byly v insolvenčním řízení zjištěny. Odvolací soud pak nesdílí argumentaci navrhovatele, podle které je napadené usnesení nepřezkoumatelné, neboť neobsahuje skutková zjištění, z nichž by vyplynulo odpovídající právní zhodnocení. Insolvenční soud učinil skutkové zjištění z výpisu z účtu dlužníce v nejaktuálněj ším možném stavu (ke dni předcházejícímu den rozhodnuti). Z. insolvenční spisu pak plyne, že dostatek ňnančních prostředků na svých účtech měla dlužníce i k 6. 1. 2017 (více než 7 mil. Kč-dok. 28 45) nebo k 13. 6. 2017 (přes 4 mil. Kč dok. A-62) a je zjevné, že provozuje řádně předmět své činnosti a na účtech dochází ke změnám tak, jak hradí své závazky, nebo má příjmy. Proto svědčila li by Navrhovatelce uplatněná pohledávka na základě rozhodnutí soudu, mohla by ji vymoci výkonem rozhodnutí přikázáním z účtu dlužníce. Pokud insolvenční soud v odůvodnění napadeného usnesení se zmiňuje o výsledcích hospodaření dlužníce v letech 2015 a 2016, pak z nich žádná skutková zjištění neučinil, nebot jak správně uvedla navrhovatelka v odvolání, rozhodující je stav době rozhodování o úpadku. Nelze pak přehlédnout dikci ustanovení 3 146 odst. 2 InsZ, vněmž je promítnuta okolnost, že účinností napadeného usnesení účinky zahájeného insolvenčního řízení ve smyslu Š109 InsZ zanikají. Z uvedeného důvodu tak nelze přihlížet knovým skutečnostem, jež vyšly najevo vodvolacím řízení, tj. o bezdlužnosti dlužníce a o dalším věřiteli dlužníce svysokou pohledávkou přesahující její platební schopnosti.

Insolvenční soud správně dovodil, že dlužníce se nenachází v úpadku ve formě platební neschopnosti. Odvolací soud proto napadené usnesení podle Š 219 o.s.ř. z důvodu jeho věcné správnosti potvrdil včetně odpovídajícího právní úpravě výroku o náhradě nákladů řízení.

Výrok o nákladech odvolacího řízení je odůvodněn ustanovením Š 142 odst. 1 a 5 224 odst. 1 o.s.ř. a jejich náhrada byla přiznána v odvolacím řízení zcela úspěšné dlužníci ve výši spojené se jejím zastupováním advokátem, a v rozsahu odměny za dva úkony právní služby po 3 100 Kč ($ 7 bod 5 a $ 9 odst. 4 písm. c/ AT) a dvou náhrad hotových výdajů po 300 Kč (3 13 odst. 3 AT) za účast při jednání a vyjádření ve věci, celkem po připočtení DPH ve výši 21% 8 228 Kč (3 400 z 2 z 1,21).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praze dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (Š 237, 5 239 a Š 240 odst. 1 o.s.ř.). Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (S 71 odst. 2 lnsZ), lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (5 74 odst. 2 InsZ).

Praha dne 28. února 2018

JUDr. Michal Kubín v.r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Petr 7%

..r'