I 72 INS 25864/2015
_l' IULLLLJUIIHULI u Al.-"U

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Petry Švamberkové a Mgr. Markéty Hudečkové v insolvenční věci dlužníka Jiřího Havelky, narozeného 14. listopadu 1971, IČO 49536575, sídlem Náměstí 19, 289 33 Křinec, zastoupeného Mgr. Ing. Janem Lerchem, advokátem, sídlem B. Smetany 2, 301 00 Plzeň, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu vPraze č. j. KSPI I 72 INS 25864/2015HB 129 ze dne 28. srpna 2017 takto: Odvolání se odmítá. Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 28. 8. 2017 č. j KSPI I 72 INS 25864/2015-B-129 zamítl návrh dlužníka Jiřího Havelky (dále jen dlužníka) na opětovné prodloužení lhůty k předložení reorganizačního plánu o 120 dnů.

V odůvodnění napadeného usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že dne 26. 5. 2016 podal dlužník insolvenční návrh spojený snávrhem na povolení reorganizace. Usnesením ze dne 25. 7. 2016 ( A 61) byl zjištěn úpadek dlužníka, usnesením ze dne 3. 1. 2011 které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 3. 1. 2017 (337) bylo povoleno řešení úpadku dlužníka reorganizací a dlužník byl vyzván, aby ve lhůtě 120 dnů předložil reorganizační plán nebo aby sdělil, že jej předložit nehodlá. K žádosti dlužníka ze dne 21. 3. 2017 soud usnesením ze dne 21 3. 2017 (13-94) prodloužil dlužníkovi lhůtu k předložení reorganizačního plánu o dalších 120 dnů do 1. 9. 2017. Dne 4. 8. 2017 byl soudu doručen návrh dlužníka, abyr lhůta k předložení reorganizačního plánu byla prodloužena opětovně o dalších 120 dnů, tedy do 30. 12, 2017, s tím, že již od rozhodnutí soudu o povolení reorganizace a také v dodatečně prodloužené lhůtě pracuje na přípravě reorganizačního plánu, když ve zpracování reorganizačního plánu brání dlužníkovi skutečnost, že soudem ustanovený znalec EQUITA Consulting, s.r.o., znalecký ústav, je nečinný a dosud nevypracoval znalecký posudek, ze kterého potřebuje čerpat informace ke stanovení výše uspokojení zajištěných věřitelů, rozdělení věřitelů do skupin, posouzení spravedlnosti reorganizačmho plánu ve vztahu k zajištěným věřitelům a porovnání uspokojení věřitelů. Znalec, který doposud nepředložil znalecký posudek, protože ani věřitelský Výbor ani insolvenční soud zatím neschválili cenovou nabídku znalce, bude potřebovat k jeho dokončení 45 pracovních dnů ode dne, kdy mu budou předány všechny podklady (kčemuž dle znalce doposud nedošlo) a dlužník bude potřebovat ještě dalších 10 až 15 pracovních dnů, aby zapracoval všechny podstatné výstupy z odsouhlaseného znaleckého posudku do reorganizačního plánu. Dlužník může začít vyhledávat a získávat strategické partnery pro reorganizaci až teprve po odsouhlasení znaleckého posudku věřitelským Výborem. Dlužník tvrdil, že úhrada odměny nového insolvenčního správce, která je mu fakturována v souladu se zákonem, značně přesahuje jeho stávající ekonomické možnosti a že se správcem vyjednává o způsobu jejího placení, přičemž dosavadní průběh insolvenčního řízení je kontraproduktivní pro dlužníkovu podnikatelskou

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

4 VSPI I 1987/2017

činnost a pro potencionální strategické partnery dlužníka (např. Vera Gloria, s.r.o., T ROMEROXAN LIMITED, AGRO BOHEMLA, sro a další).

Soud I. stupně citoval Š339 insolvenčního zákona (dále jen IZ), dle něhož věc posuzoval se závěrem, že lhůtu stanovenou v 5 339 odst. 1 IZ může soud prodloužit na návrh dlužníka nejdéle o 120 dnů, když insolvenční zákon další možnost prodlužovat lhůtu kpředložení reorganizačního plánu nedává. Proto návrh dlužníka zamítl.

Proti tomuto usnesení se dlužník odvolal podáním ze dne 31. 8. 2017 (13-133), jež doplnil podáním ze dne 13. 9. 2017 (13-139), a navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení. Namítal, že na napadené usnesení nelze aplikovat Š 91 IZ, nebot se nejedná o rozhodnutí vydané v rámci dohlédací činnosti soudu dle $ 11. odst. 1 IZ, ale jde o rozhodnutí, které v zásadě uzavírá dlužníkovi možnost předložit reorganizační plán, přičemž dlužník nemohl ovlivnit okolnosti, které mu v předložení reorganizačního plánu brání, a jelikož rozhodnutí Významným způsobem zasahuje do práv dlužníka, nemůže se jednat o rozhodnutí vydané v rámci dohlédací činnosti soudu. Nesouhlasil s výkladem Š 339 odst. 1 IZ, když podle dostupných informací nebyla otázka možnosti opakovaného prodloužení lhůty k předložení reorganizačního plánu v rozhodovací praxi soudů řešena, dle jeho názoru je zákonné ustanovení nutné vykládat tak, že v jednom rozhodnutí o prodloužení lhůty k předložení reorganizačního plánu je možné rozhodnout o prodloužení v maximální délce 120 dnů a možnost opakovaného prodloužení této lhůty insolvenční zákon neupravuje a ani nezakazuje. Zopakoval, že reorganizační plán nemohl předložit z objektivních důvodů, když dosud nebyl předložen znalecký posudek k ocenění majetku dlužníka, že tyto průtahy nezavinil a že bez znaleckého posudku nemůže stanovit rozsah uspokojení zajištěných věřitelů, když 2 $ 349 odst. 1 IZ vyplývá, že hodnota uspokojení zajištěných věřitelů se musí rovnat hodnotě zajištění stanovené ve znaleckém posudku, jakož i připravovaný reorganizační plán předpokládá vstup investorů, kteří poskytnou nástupnické akciové společnosti úvěr na nákup podniku dlužníka, kteří však nepředloží své nabídky na poskytnutí úvěrů dříve, než bude známa hodnota majetku. Podle 5 339 odst. 5 IZ není proti rozhodnutí insolvenčního soudu podle 5 339 odst. 1 IZ odvolání přípustné, to však platí za předpokladu, že soud postupuje dle Š 339 odst. 1 IZ a lhůtu kpředložení reorganizačního plánu prodlouží a v případě jiného rozhodnutí, např. zamítnutí návrhu na prodloužení lhůty nelze Š 339 odst. 5 IZ o nepřípustnosti odvolání uplatnit.

Vrchní soud v Praze se v prvé řadě zabýval tím, zda je v daném případě proti napadenému usnesení přípustné odvolání, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle 5 339 IZ přednostní právo sestavit reorganizační plán má dlužník, i když návrh na povolení reorganizace podal některý přihlášený věřitel. Může jej předložit současně s návrhem na povolení reorganizace anebo ve lhůtě 120 dnů od rozhodnutí o povolení reorganizace. Tuto lhůtu může insolvenční soud na návrh dlužníka přiměřeně prodloužit, nejdéle však o 120 dnů (odst. 1). Jestliže dlužník před uplynutím lhůty podle odstavce 1 oznámí, že nehodlá předložit reorganizační plán, insolvenční soud rozhodne o ukončení této lhůty; pravost podpisů osob, které oznámení podepsaly, musí být úředně ověřena. Vyjdou li najevo skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dlužník v sestavování reorganizačního plánu řádně nepokračuje, že postupuje způsobem, kterým může reorganizaci zmařit, nebo že zajištěným věřitelům neplatí úroky podle Š 171 odst. 4, může msolvenční soud i bez návrhu rozhodnout o zkrácení nebo ukončení lhůty

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta. podle odstavce 1, Učiní tak Zpravidla po vyjádření dlužníka, insolvenčního správce a věřitelského Výboru (odst. 4). Proti rozhodnutí insolvenčního soudu podle odstavců 1 a 4 není odvolání přípustné (odst. 5).

Ze shora citovaného ustanovení je patrné, že proti rozhodnutí insolvenčního soudu o prodloužení lhůty k předložení reorganizačního plánu podle Š 339 odst. 1 IZ není dle Š 339 odst. 5 IZ odvolání přípustné. Podle názoru odvolacího soudu není žádného rozumného důvodu kvýkladu, dle něhož by proti usnesení o prodloužení (neprodloužení) lhůty k předložení reorganizačního plánu dlužníka odvolání přípustné nebylo a proti usnesení o prodloužení (neprodlouženij lhůty kpředložení reorganizačního plánu věřitele naopak odvolání přípustné bylo. Uvedený závěr, od něhož není žádný důvod se odchylovat ani v této věci, vyjádřil Vrchní soud v Praze již dříve ve svém usnesení ze dne 18. 1_ 2012, č. j. KSPl l 41 INS 11480/2010, 2 VSPI I 1330/2011-B-261, 2 VSPH 1331/2011 B-261, jež je veřejnosti dostupné na webových stránkách insolvenčního rejstříku.

Odvolací soud proto postupoval podle 5 218 písm. c) o.s.ř. a odvolání jako objektivně nepEpustné odmítl.

S ohledem na odvolací argumentaci dlužníka, odvolací soud dodává, že soud I. stupně nepochybil, když dlužníkovi lhůtu k předložení reorganizačního plánu neprodloužil za situace, kdy mu již dříve usnesením ze dne 27. 3. 2017 (Ba 94) tuto lhůtu prodloužil o 120 dnů do 1.9.2017, čímž zcela vyčerpal její maximální možnou délku. Vyhovět dalšímu návrhu dlužníka o její prodloužení by bylo vrozporu s Š 339 odst. 1 IZ, jakož i se zásadami insolvenčního řízení, jež musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů ($ 5 písm. a/ IZ); okolnosti, pro něž dlužník včas nepředložil reorganizační plán, nejsou pro jiné posouzení věci právně významné.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není dovolání pHpustné.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (Š 71 odst. 2 IZ).

Praha 11. ledna 2018 f_m .c

.-ngď := _-_-_'_; ' :,qu vžil í j-Lfrínv'ťu'í: : i . _. ,. ___,Š! |||-h ll.-III:? fill-:": .r 5 [jl-Lr; !. Lil'- Jiná \\HťT-F--. rl-l r *

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D. v. :. předseda senátu

!

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr lítý;

_r'