I 60 INS 15484/2017
_l' '! Ul. :..l. auru; HULuvanvLu

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně jUDr. Alexandry Jiříčkové a soudců ]UDr. ing. jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Markéty

Hudečkově v insolvenční věci dlužnice: Ing. Ladislava anonymizovano , anonymizovano býtem ]avorová 199, 250 73 Přezletice zastoupené advokátkou Mgr. Irenou Havránkovou sídlem Mladoboleslavská 514, 190 17 Praha 9 zahájené na návrh dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. ledna 2018, č. j. KSPl I 60 INS 15484/2017 A 11, takto: Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. ledna 2018, č. j. KSPH 60 INS 15484/2017

A-ll se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízeni.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Praze uložil dlužníci Ing. Ladislavě anonymizovano (dále jen dlužnice), aby ve lhůtě 15 dnů ode dne nabytí právní moci usneseni zaplatila zálohu na nákladý insolvenčního řízení ve výši 45 000 Kč.

Vodůvodnění usnesení soud I. stupně zejména uvedl, že dne 25. 7. 2017 dlužnice podala insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Citoval Š 108 insolvenčního zákona (dále jen IZ), vyložil účel zálohy na nákladý insolvenčního řízení a Výšel ze zjištění, že z dlužníci předložených listin nevyplývá, že bý mohla splnit podmínku minimálního uspokojení nezajištěných věřitelů alespoň ve výši 30 % celkové výše jejich pohledávek, kjejichž úhradě by bylo zapotřebí příjmu dlužnice alespoň včástce 25 000 Kč měsíčně, avšak dlužnice dosahuje jen přijmu ve výši 17 197 Kč měsíčně. Uvedl dále, že dlužnice vlastni nemovitý majetek, jenž je předmětem zajištění a nelze jej využít pro ůčelý oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, že lze tedy očekávat, že návrh dlužnice na oddlužení bude zamítnut, na její majetek bude prohlášen konkurs a s ohledem na jen minimální majetek dlužnice bý nebylo z čeho hradit nákladý insolvenčního řízení.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil, nebo abý zálohu na nákladý insolvenčního řízení snížil na 5 000 Kč. Namítala, že výše zálohy je nepřiměřená s ohledem na Výši dluhů dlužnice a jejich příjmů. Poukázala na to, že v insolvenčním návrhu neuznala pohledávku obce Přezletice, že sice podepsala dohodu o uznání dluhu, avšak není tím existence dluhu založena. Namitala, že vpodáni ze dne 1. 2. 2018 obec Přezletice nepravdivě uvedla, že dlužnice jako referentka zpronevěřila peníze, a že rozprodává svůj majetek, ve věci zpronevěry je vedeno trestní řízení, v němž jsou prověřování kromě dlužnice i zastupitelé obce Přezletice a je předčasné uvažovat o zpronevěře prostředků obce Přezletice ve větším rozsahu, než jak je obsaženo v dohodě o uznání dluhu.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání ($ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

.-. ...._.-.-.-..-.._.-.._..--__.-....

4 VSPI I 288/2018

i|-|_! A Iulf umr

Podle Š 108 odst. 2 IZ může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčniním navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-lí to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli -zaměstnanci nebo bývalému zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spoji rozhodnutí o povolení oddlužení.

Podle 8 108 odst. 3 IZ výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50 000 Kč. _j'e li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zálohu zaplatit společně a nerozdílně.

Usnesením ve smyslu (c) 10 písm. a) IZ insolvenční soud rozhoduje o povinnosti insolvenčního navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení a rozhoduje o její výši v mezích zákonného limitu, pokud jsou k tomu vzhledem k okolnostem věci splněny podmínky vymezené v 8 108 IZ. S ohledem na povahu věci musí být řádně odůvodnčno způsobem zákonem předepsaným (dle Š 157 odst. 2 ve spojení s 5 167 odst. 2 o.s.ř.) tak, aby z něj bylo patrně, z jakých konkrétních skutkových a právních závěrů soud při svém závěru o důvodech k zaplacení zálohy a o její potřebné výši vycházel, a na jakém podkladě tyto závěry učinil. ]e proti němu přípustné odvoláni.

Povinnost k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízeni lze uložit insolvenčniinu navrhovateli (který není osobou uvedenou ve větě druhé a třetí Š 108 odst. 2 IZ, či v Š 368 odst. 2 IZ), anebo solidárně všem navrhovatelům, jedině pokud v daném případě nelze předpokládat, že budoucí náklady insolvenčního řízení bude možno zcela nebo zčásti uhradit z majetkové podstaty (tj. prostředky kjejich krytí nelze zajistit jinak než zálohou). Při posouzení, zda je namístě zaplacení zálohy po navrhovateli požadovat a v jaké výši, je tudíž nutně vzít v úvahu skutkové a právní okolností dané věci, jež jsou podstatné především pro úsudek o tom, zda a jaký způsob řešení dlužníkova úpadku či hrozícího úpadku lze očekávat, jakě náklady, k jejichž krytí záloha slouží, si tento způsob pravděpodobně vyžádá, a zda či do jaké míry lze předpokládat uspokojení těchto nákladů z majetkové podstaty. Je přitom zřejmé, že výše nákladů insolvenčního řízení se odvíjí nejen od samotné povahy konkrétního způsobu řešení dlužníkova úpadku (konkursu, reorganizace nebo zvolené formy oddlužení), ale v rámci téhož způsobu řešení úpadku je navíc ještě ovlivněna specifickými poměry dané věci. To platí i pro hotové výdaje a odměnu insolvenčního správce, které vždy patří mezi náklady insolvenčního řízení a jejichž výše je pro jednotlivé způsoby řešení úpadku upravena ve vyhlášce č. 313 / 2007 Sb. odlišně.

Podle 5 396 IZ jestliže insolvenční soud návrh na povolení oddlužení odmítne, vezme na vědomí jeho zpětvzetí nebo jej zamítne, může současně rozhodnout o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem pouze tehdy, jestliže a) návrh na povolení oddlužení nebyl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud nezjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, b) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud nezjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihHží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, nebo c) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud zjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihHži k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkově podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, a dlužník v návrhu na povolení oddlužení požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil li mu soud povinnost k její úhradě podle 5 108 odst. 2 a 3 IZ (odst. 1). Nepostupuje li insolvenční soud podle odstavce 1, insolvenční řízeni zastaví; bylo-li uplatněno právo na odměnu podle Š 390a odst. 5, insolvenční

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

10.

11.

12.

15.

14.

15.

'"l'" Fujifil LDDI LULU soud současně dlužníkovi uloží povinnost uhradit osobě podle 5 390a odst. 1 písm. a) odměnu za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle Š 590a odst. 3, pokud odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení nezavinila. Odvolání proti rozhodnutí o zastavení řízení mohou podat dlužník a přihlášení věřitelé; právní moci rozhodnutí se insolvenční řízení končí (odst. 2).

Z obsahu spisu bylo zjištěno, že se dlužníce insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení ze dne 25. 7. 2017 (A-l) domáhala zjištění svého úpadku a povolení oddlužení. Usnesením ze dne 14. 8. 2017 (151 6) byla dlužníce podle Š 128 odst. 2 IZ vyzvána, aby předložila seznamy podle 5 104 odst. 1 IZ a byla poučena o jejich zákonných náležitostech, tj. mimo jiné, že musí být podepsány dlužníci. Dlužníce seznamy sice předložila prostřednictvím své právní zástupkyně, avšak podepsány byly toliko její právní zástupkyni, přičemž na rozdíl od insolvenčního návrhu, jenž může být podle (c) 97 odst. 2 IZ podepsán jinou osobou oprávněnou jednat za dlužníka (srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu CR ze dne 20. 5. 2010, č. j 29 NSČR 22/2009 A 21), seznamy podle Š 104 odst. 1 IZ musi dlužníce podepsat osobně, což v daném případě neučinila.

Odvolací soud dodává, že usnesení ze dne 14. 8. 2017 (ik 6) nebylo lze síce napadnout odvoláním (jde o rozhodnutí upravující vedení řízení podle Š 202 odst. 1 písm. a/ o.s.ř.), avšak protože bylo vydáno soudním tajemníkem (dle pověření 141 3), nikoliv předsedou senátu, podléhá speciálnímu námitkovému řízení podle $ 9 odst. 2 zák. č. 121 / 2008 Sb., a o tom byla dlužníce v usnesení řádně poučena.

Podle Š 128 IZ insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud oMtne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení $ 43 občanského soudního řádu se nepoužije (odst. 1). Nejsou-lí k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne (odst. 2 IZ).

Pokud insolvenční návrh neobsahuje požadované přílohy nebo přílohy neobsahují stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu, Pokud jde o insolvenční návrh, který je podán za dlužníka kvalifikovaným subjektem podle Š 390a odst. 1 IZ, výzva k doplnění návrhu na povolení oddlužení bude doručována kvalifikovanému subjektu, který návrh podal a který na jejím základě zajistí bezvadnost návrhu. Usnesení soud zároveň doručí i dlužníkovi. V daném případě jde o vady seznamů a ukládané povinnosti se týkají dlužníce, jež má osobně něco vykonat, a proto již jen z tohoto důvodu měla být výzva doručena také dlužníci.

Z obsahu insolvenčního spisu však odvolací soud zjistil, že usnesení ze dne 14. 8. 2017 (AFG) bylo doručováno toliko právní zástupkyni dlužníce jakožto kvalifikovaněmu subjektu podle 5 390a odst. 1 IZ, nikoliv dlužníci. Soud I. stupně nejenom, že přehlédl, že seznamy podle 5 104 IZ nebyly podepsány dlužníci, ale také nesprávně postupoval, pokud výzvu k doplnění obsaženou v usnesení ze dne 14. 8. 2017 (Aro) doručoval toliko právní zástupkyní a nedoručil ji dlužníci.

Nad rámec výše uvedeného odvolací soud dodává, že dlužníci určená sedmidenní lhůta k doplnění insolvenčního návrhu by nepočala vůbec běžet a ani by ji nemohla marně uplynout lhůta kdoplnění insolvenčního návrhu, protože kdoplnění insolvenčního návrhu o přílohy předepsané v 5 104 IZ rozhodnutím, jež vydal vyšší soudní úředník nebo asistent soudce, běží až od právní moci tohoto rozhodnutí nastalé dle Š 9 odst. 2 zákona č. 121/ 2008 Sb., o vyšších soudních úřednících (matným uplynutím lhůty k podání námitek nebo v důsledku jejich neúspěchu; viz např. usnesení 1Vrchního soudu v Praze č. j KSPL 29 INS 834/ 2015, 2 VSPH

Shodu s prvopísem potvrzuje Petr Vojta.

16.

17,

4 vSPH ass/2018

414/2015+A 13 ze dne 21. 4. 2015 s právní větou: Proti rozhodnutí, vydanému v insolvenčním řízení vyšším soudním úředníkem nebo asistentem soudce (Š 36a odst. 4 a 5 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích), proti němuž není přípustné odvolání, může účastník řízení podle 5 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících, podat námitky do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení zvláštním způsobem (Š 74 odst. 2 a $ 75 lZ).

Navíc soud I. stupně nedostál požadavkům na řádné odůvodnění uložení povinnosti dlužníci zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení především proto, že v odůvodnění neuvedl žádné skutečnosti, z nichž by logicky vyplýval předpoklad o úpadku dlužníce, nevyložíl, proč dospěl k závěru, že dlužníce nebude schopna uspokojit nezajištěné věřitele v 30 % rozsahu celkové výše jejich pohledávek a zda a jak předběžně posoudil důvodnost popření pohledávky obce Přezletíce dlužníci. Neuvedl, proč lze očekávat prohlášení konkursu na majetek dlužníce, konstatoval li, že dlužníce má jen minimální majetek, protože nemovitý majetek je předmětem zajištění, a nepožádala li dlužníce v návrhu na povolení oddlužení, aby byl způsobem řešení jejiho úpadku konkurs.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení jako nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů podle 5 219a odst. 1 písm. b) o.s.ř. zrušil a věc dle 5 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. vrátil soudu I. stupně kdalšimu řízení, vněmž nejprve doručí dlužníci usnesení ze dne 14. 8. 2017 (ik 6) a shledá li, že jsou splněny důvody uložit dlužníci povinnost zaplatit zálohu, rozhodnuti náležitě odůvodní. Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (Š 238 odst. 1 písm. k/ o.s.ř.).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku

($ 71 odst. 2 IZ). Praha 5. března 2018JUDr. Alexandra Jiříčková v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojjij