I 60 INS 11282/2017
č. j. KSPI I 60 INS 11282 /2017 1 VSPI I 2178 /2017-B-16

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy ]UDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího ('šoldsteina a ]UDr. Jiřího Karety v insolvenční věci dlužníce: Monika anonymizovano , anonymizovano , bytem Palackého nám. 28, 294 41 Dobrovice o odvolání insolvenčního Správce: INS-SPRÁVCE, v. o. 3., IČO 04539982, sídlem Dlouhá 105/ 17, 500 03 Hradec Králové proti usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPl l 60 INS 11282/2017 13 9 ze dne 31. října 2017 takto:

Usneseni Krajského soudu v Praze č. j KSPH 60 INS 11282/2017-B-9 ze dne 31. října 2017 se v bodě III. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č. j. KSPH 60 INS 11282/2017-13 9 ze dne 31. 10. 2017 v bodě 1. výroku neschválil oddlužení Moniky anonymizovano (dále též dlužnice), řízení zastavil (bod II. výroku), insolvenčnímu správci INS SPRÁVCE, v. o. s určil odměnu ve výši 455750 Kč a náhradu hotových výdajů ve výši 907,50 Kč S tím, že odměna i hotové výdaje budou uhrazeny ze záloh zaplacených dlužníci a ve zbytku ze státního rozpočtu (bod 111. výroku) a zprostil správce funkce (bod IV . vyroku).

V odůvodnění soud zejména uvedl, že řízení bylo zahájeno na návrh dlužnice ze dne 30. 5. 2017 a dne 6. 6. 2017 bylo rozhodnuto o úpadku a o povolení oddlužení (č. d. fit 8). Při přezkumném jednání dne 25. 8. 2017 bylo přezkoumáno a zjištěno 5 přihlášek dle seznamu ze dne 7. 8. 2017. Dlužníce se k jednání nedostavila, dle zprávy Správce byla nekontaktní, nezaplatila zálohy na náklady správce a nedoložila výši svých příjmů. Byla proto usnesením ze dne 12. 9. 2017 vyzvána, aby do 5 dnů doložila důvod nepřítomnosti na přezkumném jednání a Sdělila důvod, proč nejsou hrazeny zálohy na náklady řízení. V odůvodnění se dále uvádí, že dle sdělení správce ze dne 29. 9. 2017 dlužnice správce telefonicky kontaktovala, doložila pracovní smlouvu, Výplatní lístky, své stanovisko k seznamu přihlášených pohledávek a zaplatila zálohu na náklady správce za 4 měsíce, ale soud i přes tyto nové skutečnosti oddlužení neschválil a řízení zastavil podle Š405 odst. 1 a odst. 3 insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. (dále jen lZíf) s odůvodněním, že dlužníce soudu nevysvědila důvod své nepřítomností na přezkumném jednání, neomluvila se mu, neuskutečnila schůzku se správcem a nebyly prověřeny její majetkové a bytové poměry. Odměnu správce soud určil podle ust. $ 5 vyhlášky č. 313/ 2007 Sb. (dále též jen vyhláška), když úvahou dospěl k odměně ve výši 453150 Kč včetně daně z přidané hodnoty za pět kalendářních měsíců od června 2017, kdy bylo povoleno oddlužení, do října 2017, kdy bylo řízení zastaveno (750 z 5 z1,21). Hotové výdaje schválil ve výši 907,50 Kč včetně daně z přidané hodnoty za stejné období (150 z 5 z 1,21)

Napadené usnesení bylo správci doručeno 2. 11. 2017 s (nesprávným) poučením, že odvolání proti bodu III. vyroku není přípustné. Správce se do této části vyroku napadeného usnesení

Shodu s prvopísem potvrzuje 'lřereza Kulštrunková. z noru ou nws i'izziz/ zur! 1 VSPH 2178/2017 odvolal dne 8. 11. 2017 (č. d. 13 10), tedy včas dle Š 204 odst. 2 o. s. ř. Namítl, že vpřípadě oddlužení má insolvenční správce podle $ 38 odst. 1 IZ nárok také na odměnu z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek, a to na 25 % z částky stanovené vyhláškou pro odměnu zpočtu přezkournaných přihlášek vkonkursu. Těchto 25 % z 1.000 Kč dle Š 2a vyhlášky představuje odměnu ve výši 250 Kč za každou přihlášku uvedenou v seznamu, tedy zde 1.250 Kč za 5 přihlášek zapsaných do seznamu 7. 8. 2017 a přezkoumaných 25. 8. 2017. Správce si proto činí nárok na celkem 6.957,50 Kč, tj. odměnu 750 z 5 + 250 z 5 + náhradu hotových výdajů 150 z 5, to vše s 21 % DPI I.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle 0 38 odst. 1 IZ má insolvenční správce právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě oddlužení činí výše odměny z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek 25 % výše stanovené prováděcím právním předpisem pro odměnu zpočtu přezkoumaných přihlášek pohledávek vkonkursu. Je li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani.

Podle přechodných ustanovení článku ll bodu 1. zákona č. 64/ 2017 Sb. (dále též jen novelaíí) se insolvenční zákon ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této novely použije i pre eaeeíaeaekš rízení zamýšlená přede einen Malý)/ee zařazení ÍÚÉGÍÚ veškeren, pé'čeafzí peniaze záře-ey děsná, efere' a e'arefaerečae'řzr zřízení neznaly přede der-eee neige reveal ,e meefe adheze, zásadám? zeeéeaeíeyy.

Změna $ 58 odst. 1 IZ, jež zavádí nárok insolvenčního správce na odměnu za přezkum přihlášek pohledávek v oddlužení, nebyla nijak reflektována ve vyhlášce č. 313 / 2007 Sb. a tudíž nezavedla speciální přechodné ustanovení (jako tomu bylo u novely vyhlášky č. 398/2013 Sb., účinné od 1. 1. 2014), takže pro posouzení otázky, zda lze přiznat správci odměnu za přezkum přihlášek v oddlužení i v řízeních zahájených před účinností novely, je k dispozici toliko shora citované obecné přechodné ustanovení novely, v němž (ani v důvodové zprávě) sice není uvedeno, že odměna za přezkum přihlášek v oddlužení byla do ust. $ 38 odst. 1 IZ zařazena v souvislosti se zatížením správců novými úkoly při přezkoumání přihlášek podle novelizovaného ust. Š 410 IZ, nicméně tato souvislost se odvolacímu soudu jeví jako logické vysvětlení doplnění odměny správce právě o takto formulovanou novou složku.

Vdané věci proběhl přezkum přihlášek voddlužení dne 25. 8. 2017 podle původní úpravy, tj. při přezkumném jednání, nařízeném (bod VH. výroku) usnesením č. j KSPl l 60 INS 11282/2017 A-8 ze dne 6. 6. 2017. Odvolací soud proto, ve smyslu výkladu shora uvedeného, dospěl k názoru, že za přezkum přihlášek vrežírnu platnému do 30. 6. 2017 náleží správci odměna v témže režiinu, tedy bez nároku na 250 Kč za každou přezkoumanou přihlášku. Soud tento závěr opírá o citované přechodné ustanovení čl. II, bod 1 novely, a to o větu za středníkem: zůstal-li zachován účinek citovaného výroku soudu ze dne 6. 6. 2017, jímž bylo nařízeno přezkumné jednání, zůstal zachován i S tím související způsob výpočtu odměny správce.

Odvolací soud poznamenává, že tento výklad přechodného ustanovení novely je v souladu též se zásadou, podle které je zpětná aplikace nového předpisu přípustná jen nezasáhne li negativně do práv ostatních účastníků řízení. V dané věci by dodatečné zvýšení odměny správce o novou složku, na kterou správce neměl nárok v době vydání meritorního rozhodnutí o úpadku, mělo negativní vliv na míru uspokojení pohledávek věřitelů v oddlužení.

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková. i v 8111 2118; zur;

10. Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání správce důvodným a podle Š219 občanského soudního řádu usnesení jako věcně v napadené části správné potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Praha 2. března 2018

JUDr. František Kučera v. r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková ďÁ/á/ĚÁU/