I. ÚS 95/05
I.ÚS 95/05 ze dne 1. 6. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatele Krušnohor družstvo, se sídlem v Teplicích, Ruská 1086/16, zastoupeného JUDr. Ivo Koulou, advokátem v Teplicích, Masarykova 29, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 9 Co 41/2003-45 ze dne 29. 11. 2004, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podanou ústavní stížností brojí stěžovatel proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 9 Co 41/2003-45 ze dne 29. 11. 2004, jímž byl zrušen rozsudek Okresního soudu v Teplicích č.j. 20 C 94/2002-25 ze dne 27. 11. 2002 a po právní moci rozhodnutí byla věc postoupena Krajskému soudu v Ústí nad Labem jako soudu věcně příslušnému. Podle názoru stěžovatele byla napadeným rozhodnutím porušena ustanovení čl. 38 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina").

Dříve než se Ústavní soud může zabývat věcným posouzením ústavní stížnosti, je povinen zkoumat, zda jsou splněny předpoklady a náležitosti, stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), které jsou nezbytné k zahájení řízení o ústavní stížnosti.

Podle § 75 odst. 1 citovaného zákona je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje; to neplatí pro mimořádný opravný prostředek, který orgán, jenž o něm rozhoduje, může odmítnout jako nepřípustný z důvodů závisejících na jeho uvážení. Podle § 72 odst. 3 část věty za středníkem se takovým prostředkem rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení.

V předmětné věci podal stěžovatel ústavní stížnosti proti usnesení odvolacího soudu, jímž byl zrušen rozsudek soudu I. stupně a věc byla po právní moci rozhodnutí postoupena Krajskému soudu jako věcně příslušnému. Podle § 239 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu (dále jen "o.s.ř.") je dovolání přípustné proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnutí soudu prvního stupně zrušeno a řízení zastaveno, popřípadě věc byla postoupena orgánu, do jehož pravomoci náleží.

Ze sdělení Okresního soudu v Teplicích sp. zn. 14 Nc 4509/2005 ze dne 21. 4. 2005 vyplývá, že dne 8. 2. 2005 stěžovatel podal proti výše označenému rozhodnutí odvolacího soudu dovolání, o němž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto.

Vzhledem k výše uvedenému nezbylo Ústavnímu soudu než ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu jako návrh nepřípustný odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 1. června 2005

JUDr. Vojen Güttler soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.