I. ÚS 946/17
I.ÚS 946/17 ze dne 19. 6. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti stěžovatele Z. H., t. č. ve Věznici Plzeň-Bory, proti rozsudku Okresního soudu v Domažlicích ze dne 16. ledna 2017, sp. zn. 2 T 1/2017, rozsudku Krajského soudu v Plzni, vydaného nespecifikovaného dne pod sp. zn. 9 To 44/2017 a usnesení Okresního soudu v Domažlicích, vydaných nespecifikovaného dne pod sp. zn. 0 Nt 14/2016 a 0 Nt 301/2017, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

1. Ústavnímu soudu byla dne 28. 3. 2017 doručena později doplněná ústavní stížnost stěžovatele, směřující proti v záhlaví uvedeným rozhodnutím.
2. Ústavní soud před tím, než přistoupí k meritornímu posouzení ústavní stížnosti, zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje požadované náležitosti a zda jsou dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). V předmětné věci návrh stěžovatele náležitosti tohoto zákona nesplňoval, neboť stěžovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 a § 31 zákona o Ústavním soudu).

3. Výzva k odstranění vad návrhu byla stěžovateli doručena dne 13. 4. 2017, přičemž stěžovatel ve stanovené 60 denní lhůtě, která uplynula v pondělí dne 12. 6. 2017, a to ani přes řádné poučení, vady návrhu neodstranil.

4. Ústavní soud proto podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu podaný návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. června 2017

David Uhlíř v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.