I. ÚS 915/17
I.ÚS 915/17 ze dne 7. 6. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem ve věci návrhu Josefa Bendíka směřujícího proti rozsudkům Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 8 Co 2247/2016-1135 ze dne 17. 1. 2017 a č. j. 7 Co 2106/2016-102 ze dne 14. 12. 2016 a rozsudkům Okresního soudu v Českých Budějovicích č. j. 17 C 161/2008-1037 ze dne 23. 8. 2016 a č. j. 30 C 339/2015-79 ze dne 20. 7. 2016, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění
Ústavní soud odmítl návrh, který vyhodnotil jako ústavní stížnost směřující proti v záhlaví označeným soudním rozhodnutím, dle § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších změn (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), jako nepřípustný. Z podání navrhovatele ze dne 19. 5. 2017 a jeho příloh, jakož i příslušných údajů o dotčených řízeních, dostupných na oficiálním portálu Ministerstva spravedlnosti http://infosoud.justice.cz, totiž vyplývá, že navrhovatel v obou civilních věcech podal proti napadeným rozhodnutím Krajského soudu v Českých Budějovicích jako soudu odvolacího dovolání, o čemž byl také náležitě poučen. Z uvedeného je tedy zřejmé, že v posuzované věci není splněna podmínka vyčerpání všech relevantních procesních prostředků, které navrhovateli právní řád k ochraně jeho práv poskytuje (§ 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). Proto je v tomto stadiu návrh předčasný.

Ústavní soud původně stěžovatele, jehož návrh na zahájení řízení nesplňoval podmínku povinného právního zastoupení v řízení před Ústavním soudem ve smyslu § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, vyzval k odstranění uvedené vady. Nicméně s ohledem na shora uvedené pozdější podání navrhovatele nezbývá než konstatovat, že odstranění vad návrhu nemůže změnit nic na jeho osudu. Ani bezvadná ústavní stížnost není za dané situace způsobilá věcného projednání pro její nepřípustnost. Z těchto důvodů Ústavní soud již stěžovateli neodpovídal na jeho žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu a rovnou přistoupil k jeho odmítnutí.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 7. června 2017

Tomáš Lichovník v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.