I. ÚS 9/05
I.ÚS 9/05 ze dne 25. 2. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem JUDr. Ivanou Janů ve věci navrhovatele L. N., zastoupeného JUDr. Janem Kalistou, advokátem, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Dne 5. 1. 2005 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání navrhovatele, označené jako "stížnost". Protože toto podání nesplňovalo náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu, včetně toho, že z něj nebylo zřejmé, které věci se týká, a čeho se navrhovatel domáhá, byl navrhovatel vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy a poučen o tom, že dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu neodstraněním vad návrhu v dané lhůtě je dán důvod k jeho odmítnutí.

Výše uvedená výzva byla dle dodejky právnímu zástupci navrhovatele doručena dne 4. 2. 2005.

Dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu nejsou-li odstraněny vady návrhu ve lhůtě k tomu určené soudce zpravodaj mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne.

Vady návrhu v určené lhůtě nebyly odstraněny. Z tohoto důvodu se jím Ústavní soud, vázán citovaným zákonem, nemohl věcně zabývat. S ohledem na uvedené tedy Ústavní soud rozhodl tak, jak je ve výroku usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. 2. 2005

JUDr. Ivana Janů soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.