I. ÚS 895/17
I.ÚS 895/17 ze dne 13. 6. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti Josefa Tomana, proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 29. května 2015 č. j. 61 Co 239/2013-668 a rozsudku Okresního soudu Plzeň-město ze dne 27. srpna 2012 č. j. 19 C 578/2009-402, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

1. Ústavnímu soudu byla dne 23. března 2017 doručena ústavní stížnost stěžovatele, směřující proti v záhlaví uvedeným rozhodnutím.
2. Ústavní soud před tím, než přistoupí k meritornímu posouzení ústavní stížnosti, zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje požadované náležitosti a zda jsou dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

3. Stěžovatel nebyl pro řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu). Vzhledem k tomu vyzval Ústavní soud stěžovatele k předložení řádné plné moci a ústavní stížnosti sepsané advokátem. Výzva k odstranění vad návrhu byla stěžovateli doručena dne 21. dubna 2017, přičemž stěžovatel ve stanovené 40 denní lhůtě, která uplynula ve středu dne 31. května 2017, a to ani přes řádné poučení, vady návrhu neodstranil.

4. Ústavní soud proto podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu podaný návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. června 2017

David Uhlíř v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.