I. ÚS 88/17
I.ÚS 88/17 ze dne 3. 5. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové, Davida Uhlíře (soudce zpravodaj) a soudce Tomáše Lichovníka o ústavní stížnosti Pavla Beránka, zastoupeného JUDr. Václavem Mikolášem, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Dukelská 669/64, proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 29 Cdo 4407/2014-362 ze dne 26. října 2016, rozsudku Vrchního soudu v Praze č. j. 6 Cmo 274/2013-325 ze dne 29. dubna 2014 a rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 13 Cm 2276/2009-157 ze dne 30. ledna 2013, za účasti Nejvyššího soudu, Vrchního soudu v Praze a Krajského soudu v Českých Budějovicích jako účastníků řízení a vedlejších účastníků řízení 1) Jana Filipa a 2) České spořitelny, a. s., se sídlem v Praze, Olbrachtova 1929/62, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

1. Stěžovatel v řízení před Krajským soudem v Českých Budějovicích podal námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu. Krajský soud platební rozkaz ponechal v platnosti s tím, že námitky stěžovatele (směnečného ručitele) proti platnosti úvěrových smluv zajištěných směnkami nejsou dostatečně určité. Stejně tak neurčité byly i námitky proti platnosti směnek založené na údajném porušení dohody o vyplnění blankosměnek. Na základě písmoznaleckého posudku soud dospěl k závěru, že podpisy na směnkách patří mimo jiné i stěžovateli. Stěžovatelem předložený grafologický posudek soud nepovažoval za významný pro věc. Vrchní soud v Praze rozhodnutí krajského soudu potvrdil. Ztotožnil se s tím, že některé námitky stěžovatele byly nekonkrétní, postup soudu při hodnocení pravosti podpisu písmoznaleckým posudkem považoval za správný.

2. Nejvyšší soud následné dovolání stěžovatele odmítl pro nepřípustnost podle § 237 občanského soudního řádu. Neprovedení důkazů navržených stěžovatelem soud shledal v souladu se svou předchozí judikaturou, a to včetně neprovedení případného revizního znaleckého posudku. Ztotožnil se i se závěrem o nezpůsobilosti grafologického posudku vyvrátit závěry posudku písmoznaleckého. Zbylou argumentaci stěžovatele pak označil za námitky proti skutkovým závěrům.

3. Proti rozhodnutí Nejvyššího, vrchního a krajského soudu stěžovatel brojil ústavní stížností, neboť se domníval, že jimi došlo k porušení jeho práva na soudní ochranu. Porušení stěžovatel spatřoval v tom, že krajský soud neodstranil rozpory v provedených důkazech a nevypořádal se s námitkami [nesprávné vyplnění směnečné sumy, vady písmoznaleckého posudku, rozpory mezi tvrzením vedlejší účastnice 2) na jedné straně a stěžovatele s vedlejším účastníkem 1) na straně druhé]. Vrchní soud pak nepřipustil důkazy předložené v odvolacím řízení (grafologický posudek znalkyně Grabowské) a Nejvyšší soud tyto vady nenapravil.
4. Ústavní soud se seznámil s ústavní stížností a napadenými rozhodnutími; dospěl k závěru, že se jedná o návrh přípustný, avšak zjevně neopodstatněný. Zjevná neopodstatněnost ústavní stížnosti, přes její ústavněprávní rozměr, může mimo jiné plynout také z předchozích rozhodnutí Ústavního soudu, řešících shodnou či obdobnou právní problematiku [usnesení sp. zn. Pl. ÚS 24/02 ze dne 24. 9. 2002 (U 31/27 SbNU 341)].

5. Stěžovatel v posuzované věci pokračoval v argumentaci, kterou neúspěšně uplatnil v řízení před obecnými soudy, aniž by zohlednil, že Ústavní soud není součástí jejich soustavy - je soudním orgánem ochrany ústavnosti, nikoliv prosté zákonnosti (čl. 83 Ústavy České republiky).

6. K dokazování pomocí písmoznaleckého posudku lze stručně uvést, že obecné soudy dostatečně vyložily, že grafologický posudek (tj. posudek v rámci znaleckého oboru školství a kultura, odvětví psychologie, specializace grafologie) z povahy věci není schopen zpochybnit odborné závěry z oboru písmoznalectví. Ústavní soud nadto opakovaně vyslovil, že soudce je v konečném důsledku nad všemi znalci [iudex peritus peritorum; srov. usnesení sp. zn. III. ÚS 2679/13 ze dne 21. 5. 2014 (U 9/73 SbNU 993)]. Je to tedy soudce, kdo rozhoduje nejen o věci samé, ale i o vedení řízení a v jejím rámci o potřebě znaleckého zkoumání, rozsahu znaleckého úkolu a konečně i místa závěrů znaleckého posudku v mase provedených důkazů při tvorbě skutkových a posléze právních závěrů. Krajský soud své hodnocení skutkového stavu založil nejen na znaleckém posudku, ale též na vzájemném postavení vedlejší účastnice 2) jako bankovního domu, směnečné dlužnice jako příjemkyně úvěru a stěžovatele jako bývalého společníka směnečné dlužnice.

7. Ústavnímu soudu zásadně nepřísluší přehodnocovat důkazy provedené obecnými soudy, pokud byly dodrženy zásady dané příslušnými procesními řády [nález sp. zn. III. ÚS 23/93 ze dne 1. 2. 1994 (N 5/1 SbNU 41)], či pokud je sám neprovedl [nález sp. zn. I. ÚS 68/93 ze dne 21. 4. 1994 (N 17/1 SbNU 123)]. Důvod ke zrušení rozhodnutí obecného soudu je dán pouze tehdy, pokud by právní závěry obecného soudu byly v extrémním nesouladu s vykonanými skutkovými zjištěními nebo z nich v žádné možné interpretaci odůvodnění soudního rozhodnutí nevyplývaly [nález sp. zn. III. ÚS 84/94 ze dne 20. 6. 1995 (N 34/3 SbNU 257)]. Takové vady Ústavní soud v napadeném rozhodnutí neshledal. Napadená rozhodnutí srozumitelným logickým a na věc přiléhavým způsobem vysvětlují zvolené řešení věci; nelze dojít k závěru, že by byla v rozporu s obecnými závěry judikatury Ústavního soudu, jichž se stěžovatel dovolával.

8. Co se týče tvrzeného porušení dohody o vyplnění blankosměnek, obecné soudy dospěly k závěru, že včasné námitky stěžovatele byly v této otázce neurčité. Je tedy zřejmé, že se obecné soudy touto námitkou stěžovatele zabývaly a řádně ji vypořádaly. Ústavní soud přitom neshledal, že by uplatnění směnečné přísnosti vychylovalo vztah mezi stěžovatelem a vedlejší účastnicí 2) ústavně nepřijatelným způsobem v její prospěch [srov. např. nález sp. zn. Pl. ÚS 16/12 ze dne 16. 10. 2012 (N 174/67 SbNU 115; 369/2012 Sb.)].

9. Z výše uvedených důvodů Ústavní soud odmítl ústavní stížnost podle § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu jako návrh zjevně neopodstatněný.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. května 2017

Kateřina Šimáčková v. r. předsedkyně senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.