I. ÚS 860/17
I.ÚS 860/17 ze dne 23. 6. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaroslavem Fenykem o ústavní stížnosti stěžovatelky Marie Michalikové, bez právního zastoupení, směřující proti blíže nespecifikovaným rozhodnutím, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní stížnost byla Ústavnímu soudu doručena dne 21. 3. 2017. Dříve než se Ústavní soud může zabývat podstatou ústavní stížnosti, je však třeba zkoumat, zda návrh splňuje formální náležitosti předpokládané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Návrh stěžovatelky trpí formálními vadami. Stěžovatelka především není zastoupena advokátem (§ 30 odst. 1, § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu). Ustanovení § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu přitom fyzickým a právnickým osobám ukládá povinnost, aby byly v řízení před Ústavním soudem zastoupeny advokátem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy, což se vztahuje již na samotné sepsání ústavní stížnosti.

Ústavní soud stěžovatelku výzvou ze dne 11. 4. 2017 poučil o nutných náležitostech ústavní stížnosti a vyzval ji k odstranění vad podání. K tomu jí stanovil lhůtu jednoho měsíce od doručení výzvy k odstranění vad. Dále ji Ústavní soud upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, ústavní stížnost bude ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnuta. Z doručenky je patrné, že tato výzva byla stěžovatelce doručena dne 13. 4. 2017.

Podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 25. 4. 2017 stěžovatelka požádala o prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu. Přípisem ze dne 9. 5. 2017, doručeným stěžovatelce dne 16. 5. 2017, byla stěžovatelce lhůta k odstranění vad návrhu prodloužena. Stěžovatelka byla informována, že odstranění vad návrhu (dle předchozí výzvy) Ústavní soud očekává nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto přípisu. Byla taktéž obeznámena s tím, že tato lhůta již dále nebude prodloužena a opětovně upozorněna, že pokud k odstranění vad návrhu nedojde, bude její návrh odmítnut pro neodstraněné vady podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.
Přestože byla stěžovatelka poučena o tom, jaké náležitosti vyžaduje zákon pro podání řádné ústavní stížnosti, vytýkané vady ve stanovené lhůtě neodstranila a neučinila tak ani do dnešního dne, a to přesto, že jí lhůta k odstranění vad byla prodloužena.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než postupovat podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a z důvodu nenaplnění formálních podmínek pro podání ústavní stížnosti návrh stěžovatelky soudcem zpravodajem mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. června 2017

Jaroslav Fenyk v. r. soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.