I. ÚS 813/10
I.ÚS 813/10 ze dne 31. 3. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ivanou Janů ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Ing. V. M., bez právního zastoupení, proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 25. 2. 2010, sp. zn. Nc 317/2010, za účasti Krajského soudu v Plzni, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

V ústavní stížnosti, doručené Ústavnímu soudu dne 22. 3. 2010, stěžovatel napadl v záhlaví označené usnesení obecného soudu, kterým bylo rozhodnuto tak, že přísedící Mgr. H. B. a Ing. J. P. nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 19 C 28/98.
Ústavní stížnost si stěžovatel sepsal sám, není tedy v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem, jak to vyžaduje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Vzhledem k tomu jeho návrh nesplňuje náležitosti návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem.

Z provedeného lustra Ústavní soud zjistil, že stěžovatel podal k Ústavnímu soudu, v období od 11. 1. 2002, již 34 ústavních stížností, z nichž naprostá většina byla odmítnuta pro stejnou vadu - absenci právního zastoupení před Ústavním soudem - a to přesto, že stěžovatel byl opakovanými výzvami Ústavního soudu průběžně poučován, jaké náležitosti zákon vyžaduje pro podání ústavní stížnosti (viz např. sp. zn. III. ÚS 375/03, I. ÚS 609/06, I. ÚS 3055/07; naposledy dne 22. února 2010 v řízení sp. zn. II. ÚS 314/10). Z toho vyplývá, že stěžovatel je již dlouho a velmi dobře informován o tom, jaké náležitosti musí ústavní stížnost splňovat a že v řízení před Ústavním soudem musí být právně zastoupen advokátem. Je tedy nadbytečné znovu formálně vyzývat stěžovatele k odstranění vad ústavní stížnosti za situace, kdy opakované výzvy Ústavního soudu vědomě nerespektuje.

Vzhledem k výše uvedenému soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení, na základě přiměřené aplikace ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, návrh stěžovatele odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. března 2010

Ivana Janů, v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.