I. ÚS 81/05
I.ÚS 81/05 ze dne 31. 3. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem JUDr. Ivanou Janů o návrhu F. J., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 14.2.2005 podání označené jako "ústavní stížnost podaná ve věci porušení ústavních práv občana ČR" ve věci vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 6C 129/1999, posléze údajně pod sp.zn. 6C 111/2000, které však nesplňovalo náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Stěžovatel byl výzvou Ústavního soudu, doručenou mu 25.2.2005, vyzván k odstranění vad podání tak, aby splňovalo předepsané náležitosti, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy. V určené lhůtě stěžovatel na výzvu nereagoval.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel ve stanovené lhůtě vady podání neodstranil, Ústavní soud návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. března 2005

JUDr. Ivana Janů soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.