I. ÚS 8/05
I.ÚS 8/05 ze dne 9. 2. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatele P. M., t.č., proti postupu Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ve věci vedené pod sp. zn. 1 T 182/2004, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností brojí stěžovatel proti postupu, dokazování a zaujatosti soudu při hlavním líčení konaném dne 28. 12. 2004 ve věci vedené pod sp. zn. 1 T 182/2004 u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě. Soudu I. stupně stěžovatel vytýká postup při hlavním líčení, omezení možnosti jeho vyjádření, provedení důkazů, porušení zákona ze strany státní zástupkyně, zamítnutí předvolání svědků obhajoby, zaujatost předsedkyně senátu a žádá, aby Ústavní soud jeho stížnost přešetřil.

Dříve než se Ústavní soud může zabývat věcným posouzením ústavní stížnosti, je povinen zkoumat, zda jsou splněny předpoklady stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") pro zahájení řízení o ústavní stížnosti.

Podle § 75 odst. 1 citovaného zákona je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje; to neplatí pro mimořádný opravný prostředek, který orgán, jenž o něm rozhoduje, může odmítnout jako nepřípustný z důvodů závisejících na jeho uvážení. Procesními prostředky, které zákon stěžovateli poskytuje k ochraně jeho práva, se podle § 72 odst. 3 citovaného zákona rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení.

V předmětné věci byl podle sdělení Okresního soudu v Havlíčkově Brodě sp. zn. 1 T 182/2004 ze dne 1. 2. 2005 dne 28. 12. 2004 vyhlášen rozsudek soudu I. stupně a dne 12. 1. 2005 bylo proti tomuto rozsudku podáno odvolání.

Z uvedených údajů vyplývá, že ve věci nebyly dosud vyčerpány všechny procesní prostředky, které zákon stěžovateli k ochraně práva poskytuje.

Proto je ústavní stížnost nepřípustná.

Ústavnímu soudu vzhledem k tomu nezbylo než ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu jako návrh nepřípustný odmítnout.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. února 2005

JUDr. Vojen Güttler v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.