I. ÚS 79/05
I.ÚS 79/05 ze dne 27. 10. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátě složeném z předsedkyně Ivany Janů a soudců Františka Duchoně (soudce zpravodaj) a Vojena Güttlera ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Jindřicha H. (jedná se o pseudonym), zastoupeného opatrovníkem Úřadem městské části Praha 4, Táborská 32/350, Praha 4 - Nusle, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 12. 2004, čj. 58 Co 625/2004 -259, a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 17. 9. 2004, čj. P 377/2003 - 211, t a k t o :

Řízení se z a s t a v u j e .

O d ů v o d n ě n í :

Ústavní stížností podanou dne 14. 2. 2005 se nezletilý stěžovatel, tehdy zastoupený svou matkou, jako zákonnou zástupkyní, domáhal zrušení výše uvedených rozhodnutí. Označeným usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4, o předběžném opatření, byla matce nezletilého uložena povinnost odevzdat nezletilého stěžovatele do péče jeho otce M. D. Městský soud v Praze, shora označeným usnesením, uvedené rozhodnutí o předběžném opatření potvrdil.

Usnesením ze dne 11. 4. 2005 ustanovil Ústavní soud nezletilému stěžovateli, pro řízení o ústavní stížnosti, opatrovníkem Úřad městské části Praha 4, protože se jedná o případ kolize zájmů rodičů a nezletilého dítěte, v konkrétním případě stěžovatele. V této souvislosti je nezbytné poznamenat, že Ústavní soud neakceptoval usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 24. 1. 2005, čj. P 377/2003 - 283, potvrzené usnesením Městského soudu v Praze ze 8. 4. 2005, čj. 17 Co 179/2005 - 351, kterým byla nezletilému Jindřichu H. pro podání ústavní stížnosti ustanovena opatrovníkem Mgr. D. F., protože Ústavní soud není součástí obecné justice a řízení před ním upravuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (srov. usnesení sp. zn. III. ÚS 649/01 Ústavní soud, Sbírka nálezů a usnesení, sv. 25, str. 365).

Podáním ze dne 14. 9. 2005, doručeným Ústavnímu soudu dne 26. 9. 2005, opatrovník nezletilého, Úřad městské části Praha 4, sdělil, že v současné době je nezletilý stěžovatel v péči otce a jeho styk s matkou probíhá podle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 15. 6. 2005, čj. P 377/2003 - 398. Proto vzal, v zastoupení nezletilého stěžovatele, ústavní stížnost zpět.

Na základě zpětvzetí ústavní stížnosti Ústavní soud řízení zastavil podle § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Podle uvedeného ustanovení může stěžovatel ústavní stížnost vzít zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví.

Jen pro úplnost Ústavní soud připomíná, že usnesením ze dne 24. 8. 2005, sp. zn. III. ÚS 270/05, odmítl jako zjevně neopodstatněnou ústavní stížnost matky stěžovatele M. D. proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. 2. 2005, sp. zn. 58 Co 624/2004, a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 16. 8. 2004, sp. zn. P 377/2003, jimiž byli nezletilí Jindřich a Vilém H. (jedná se o pseudonymy) svěřeni do výchovy otce.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. října 2005

Ivana Janů předsedkyně I. senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.