I. ÚS 771/12
I.ÚS 771/12 ze dne 31. 7. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ivanou Janů ve věci návrhu N. P., zastoupené Mgr. Filipem Vyskočilem, advokátem, se sídlem Římská 32, Praha 2, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 9. 2011, sp. zn. 20 Cdo 2818/2011, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 5. 3. 2012 podání označené jako ústavní stížnost, které však nesplňovalo náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. V ústavní stížnosti bylo za napadené rozhodnutí označeno usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 9. 2011, sp. zn. 20 Cdo 2818/2011, čemu odpovídala i obsažená argumentace a rozsah udělené plné moci. V petitu se však stěžovatelka domáhala nejenom zrušení tohoto usnesení, ale též zrušení usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 11. 2010, č. j. 15 Co 421/2010-35, usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 15. 12. 2009, č. j. 55 Nc 23227/2009-3 a "všech dalších rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující". Mezi obsahem ústavní stížnosti a návrhem na rozhodnutí Ústavního soudu byl proto zjevný rozpor, jež bránil věcnému projednání ústavní stížnosti. Stejně tak plná moc udělená advokátovi se vztahovala pouze k rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 2. 9. 2011, sp. zn. 20 Cdo 2818/2011.

Stěžovatelka, resp. její právní zástupce, byli výzvou Ústavního soudu, doručenou dne 2. 4. 2012, vyzváni k odstranění vad podání tak, aby splňovalo předepsané náležitosti, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy. V určené lhůtě stěžovatelka vady neodstranila.
Vzhledem k neodstranění vad podání v uložené lhůtě Ústavní soud návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně 31. července 2012

Ivana Janů soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.