I. ÚS 765/10
I.ÚS 765/10 ze dne 22. 3. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 22. března 2010 soudcem zpravodajem Eliškou Wagnerovou ve věci ústavní stížnosti PhDr. H. P., zastoupené JUDr. Janou Kašpárkovou, advokátkou se sídlem Blanická 19, Olomouc, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 12. 2009 sp. zn. 16 Co 281/2008, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Výše citovaným rozhodnutím bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně v odst. I. výroku, kterým byl zamítnut návrh žalobkyně na vydání rozsudku pro uznání.

Stěžovatelka se ústavní stížností, doručenou elektronicky Ústavnímu soudu dne 16. 3. 2010, domáhá zrušení v záhlaví citovaného rozhodnutí, neboť má za to, že toto rozhodnutí porušuje její základní práva garantovaná čl. 36 odst. 1, čl. 37 odst. 3 Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.
Návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti musí splňovat řadu zákonem stanovených náležitostí, včetně dodržení lhůty k podání ústavní stížnosti v délce 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje (§ 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Počátek lhůty se odvíjí od doručení tohoto rozhodnutí a lhůta počne běžet den následující po doručení rozhodnutí.

V daném případě bylo stěžovatelce napadené rozhodnutí doručeno dne 14. 1. 2010, což znamená, že 60 denní lhůta k podání ústavní stížnosti počala běžet dne 15. 1. 2010 a skončila dne 15. 3. 2010. Vědomost o dni doručení rozhodnutí Ústavní soud získal z poskytnuté kopie napadeného rozhodnutí, kde je toto datum uvedeno samotnou advokátní kanceláří a dále byl okamžik doručení ověřen dotazem u Okresního soudu v Olomouci.

Z uvedeného je zřejmé, že lhůta k podání ústavní stížnosti nemůže být zachována a stěžovatelčino podání bylo uskutečněno nepochybně po uplynutí zákonné lhůty k podání ústavní stížnosti.

Vzhledem k výše uvedenému soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků stížnost odmítnul jako podanou po lhůtě stanovené pro její podání (§ 43 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. března 2010

Eliška Wagnerová soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.