I. ÚS 763/17
I.ÚS 763/17 ze dne 3. 4. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem ve věci ústavní stížnosti Oldřicha Láníka, zastoupeného JUDr. Filipem Svobodou, advokátem se sídlem U Demartinky 1, 150 00 Praha 5, proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 3 Tdo 1624/2016-21 ze dne 30. 11. 2016, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění
Ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví uvedeného soudního rozhodnutí, jímž mělo být porušeno zejména jeho právo na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 a čl. 40 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Ústavní soud se podaným návrhem zabýval nejprve z hlediska procesních podmínek jeho přijatelnosti, tedy zda vyhovuje požadavkům zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), na takový návrh kladeným, a dospěl k závěru, že ústavní stížnost směřuje proti kasačnímu rozhodnutí Nejvyššího soudu, proti němuž není ze své podstaty zásadně přípustná (srov. judikaturu Ústavního soudu ve věcech sp. zn. III. ÚS 241/97, II. ÚS 2492/12 aj., dostupná na adrese http://nalus.usoud.cz), neboť jeho výroky byla rozhodnutí trestních soudů v celém rozsahu zrušena a věc vrácena a přikázána k dalšímu projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 8 dle § 265l odst. 1 trestního řádu.

Z uvedeného je tak zřejmé, že v posuzované věci není splněna podmínka vyčerpání všech relevantních procesních prostředků, které stěžovateli právní řád k ochraně jeho práv poskytuje (§ 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). Právní moc rozhodnutí městského soudu byla prolomena kasačním zásahem Nejvyššího soudu, a proto je v tomto stádiu ústavní stížnost předčasná.

Za daných okolností tudíž Ústavní soud odmítl ústavní stížnost dle § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu pro nepřípustnost.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 3. dubna 2017

Tomáš Lichovník v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.