I. ÚS 734/05
I.ÚS 734/05 ze dne 11. 7. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Sp. zn. I. ÚS 734/05 V Brně dne 7. února 2006 Nejvyšší soud ČR předseda senátu 28 Cdo Burešova 20 657 37 Brno

Vrchní soud v Praze předseda senátu 11 Cmo nám. Hrdinů 1300 140 00 Praha 4

Vyjádření k návrhu a upuštění od ústního jednání

V souvislosti s ústavní stížností stěžovatelů PhDr. J. S. a J. S., proti usnesení Nejvyššího soudu ČR č.j. 28 Cdo 515/2005-105 ze dne 23. 9. 2005, proti rozsudku Vrchního soudu v Praze č.j. 11 Cmo 73/2004-90 ze dne 30. 6. 2004 a proti rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 37 Cm 416/98-72 ze dne 15. 7. 2003 Vás podle § 42 odst. 4 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, žádám o vyjádření účastníka k návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti. Ústavní stížnost je přiložena.

Ústavní soud dospěl k závěru, že od ústního jednání nelze očekávat další objasnění věci. Žádám Vás proto o sdělení, zda souhlasíte s upuštěním od ústního jednání podle ustanovení § 44 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Vyjádření k návrhu zašlete laskavě Ústavnímu soudu ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení této žádosti.

S pozdravem

JUDr. Vojen Güttler v.r. soudce zpravodaj Za správnost vyhotovení: Jitka Kučná
V.K. Zašli dodejkou (vz. IV), přilož ústavní stížnost, po uplynutí lhůty předlož.

Sp. zn. I. ÚS 734/05 V Brně dne 7. února 2006 Městský soud v Praze předseda senátu 37 Cm Spálená 2 112 16 Praha 2

Vyjádření k návrhu, upuštění od ústního jednání a vyžádání spisu

V souvislosti s ústavní stížností stěžovatelů PhDr. J. S. a J. S., proti usnesení Nejvyššího soudu ČR č.j. 28 Cdo 515/2005-105 ze dne 23. 9. 2005, proti rozsudku Vrchního soudu v Praze č.j. 11 Cmo 73/2004-90 ze dne 30. 6. 2004 a proti rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 37 Cm 416/98-72 ze dne 15. 7. 2003 Vás podle § 42 odst. 4 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, žádám o vyjádření účastníka k návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti. Ústavní stížnost je přiložena.

Současně Vás žádáme o postoupení spisu sp. zn. 37 Cm 416/98 vedeného u Vašeho soudu.

Ústavní soud dospěl k závěru, že od ústního jednání nelze očekávat další objasnění věci. Žádám Vás proto o sdělení, zda souhlasíte s upuštěním od ústního jednání podle ustanovení § 44 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Vyjádření k návrhu spolu s předmětným spisem zašlete laskavě Ústavnímu soudu ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení této žádosti.

S pozdravem

JUDr. Vojen Güttler v.r. soudce zpravodaj Za správnost vyhotovení: Jitka Kučná


V.K. Zašli dodejkou (vz. IV), přilož ústavní stížnost, po uplynutí lhůty předlož.

Sp. zn. I. ÚS 734/05 V Brně dne 18. ledna 2006 Paní JUDr. Eva Metzkerová advokátka Blanická 28 120 00 Praha 2

Výzva k odstranění vad

Ústavnímu soudu byla doručena ústavní stížnost Vašich klientů PhDr. J. S. a J. S., proti usnesení Nejvyššího soudu ČR č.j. 28 Cdo 515/2005-105 ze dne 23. 9. 2005, rozsudku Vrchního soudu v Praze č.j. 11 Cmo 73/2004-90 ze dne 30. 6. 2004 a proti rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 37 Cm 416/98-72 ze dne 15. 7. 2003, navrhující zrušení všech tří uvedených rozhodnutí. K ústavní stížnosti byla přiložena Vám udělená plná moc, která Vás však opravňuje k zastupování stěžovatelů v řízení o ústavní stížnosti pouze proti rozhodnutím NS a VS v Praze.

K odstranění uvedené vady Vám Ústavní soud stanoví lhůtu 15 dnů ode dne doručení této výzvy. Nebude-li vada ve stanovené lhůtě odstraněna, bude ústavní stížnost odmítnuta.

JUDr. Vojen Güttler v.r. soudce zpravodaj Za správnost vyhotovení: Jitka Kučná

Kc: odešli dodejkou, po uplynutí lhůty předložText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.