I. ÚS 730/05
I.ÚS 730/05 ze dne 23. 2. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele A. N., zastoupeného JUDr. Tomášem Matouškem, Ph.D., advokátem se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 23, proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 9. 2005, čj. 3 Azs 284/2005 - 66, a rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 5. 10. 2004, sp. zn. 46 Az 28/2004, t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

V ústavní stížnosti ze dne 27. 12. 2005, k poštovní přepravě podané téhož dne, navrhl stěžovatel, aby byla zrušena v záhlaví uvedená rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a Krajského soudu v Praze.

Vzhledem ke skutečnosti, že k ústavní stížnosti nebyla shora označená rozhodnutí připojena, vyzval Ústavní soud stěžovatele, prostřednictvím jeho advokáta, k odstranění této vady výzvou ze dne 3. 1. 2005. Ve výzvě, která byla doručena advokátu stěžovatele dne 11. 1. 2006, Ústavní soud požadoval, aby mu byly zaslány kopie napadených rozhodnutí. Povinnost přiložit k ústavní stížnosti kopii rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva vyplývá z ustanovení § 72 odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Advokát byl ve výzvě upozorněn, že pokud ve lhůtě 10 dnů od doručení výzvy požadavku Ústavního soudu nevyhoví, bude ústavní stížnost odmítnuta. V poskytnuté lhůtě uvedená vada návrhu nebyla odstraněna a nestalo se tak ani do dnešního data. Ústavní soud poskytl dostatečně dlouhou dobu ke splnění této nijak náročné povinnosti. Na zmíněnou výzvu advokát stěžovatele žádným způsobem nereagoval. Kvůli této nečinnosti nebyly splněny základní formální požadavky stanovené zákonem o Ústavním soudu nezbytné k tomu, aby se Ústavní soud mohl návrhem zabývat a posoudit jeho obsah.

Protože stěžovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, návrh odmítl podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení:Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. února 2006

František Duchoň soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.