I. ÚS 718/17
I.ÚS 718/17 ze dne 19. 4. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti stěžovatele Petra Bartheldiho, proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 30 Cdo 4890/2016-276 ze dne 16. února 2017, za účasti Nejvyššího soudu jako účastníka řízení, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:
1. Stěžovatel se domáhal zrušení výše uvedeného usnesení. Ústavní stížnost podal nezastoupen advokátem, byť to vyžaduje § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu. Stěžovatel byl dříve opakovaně poučen, že tak činit nemá, a musí si toho již být vědom (srov. např. usnesení II. ÚS 2506/16 ze dne 28. 7. 2016 či II. ÚS 2995/16 a II. ÚS 2997/16 ze dne 7. 9. 2016). Ústavní soud jej proto k odstranění vad znovu nevyzýval.

2. Z uvedeného důvodu Ústavní soud návrh stěžovatele odmítl soudcem zpravodajem za přiměřeného použití § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu jako návrh, jehož vady stěžovatel neodstranil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. dubna 2017

David Uhlíř v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.