I. ÚS 712/17
I.ÚS 712/17 ze dne 3. 4. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem ve věci návrhu Petra Bartheldiho, na zrušení usnesení Nejvyššího soudu č. j. 30 Cdo 5351/2016-100 ze dne 19. 1. 2017, č. j. 30 Cdo 5354/2016-102 ze dne 19. 1. 2017 a č. j. 30 Cdo 5355/2016-98 ze dne 18. 1. 2017, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění
Návrh na zahájení řízení byl odmítnut za přiměřeného použití § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, neboť nesplňuje základní zákonné požadavky na projednání podle § 30 odst. 1 a § 34 odst. 1 ve spojení s § 72 odst. 2 a navazujícími ustanoveními téhož zákona, přestože si jich stěžovatel musil být vědom, neboť se na Ústavní soud v minulosti opakovaně (ve více jak 50 případech) obrátil s podáními, při jejichž projednání byl o požadavcích kladených na bezvadnou ústavní stížnost poučen.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 3. dubna 2017

Tomáš Lichovník v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.