I. ÚS 712/10
I.ÚS 712/10 ze dne 22. 4. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Františkem Duchoněm ve věci návrhu stěžovatele K. K., bez právního zastoupení, ve kterém žádal revizi rozsudků blíže neoznačených soudů, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Návrhem, doručeným Ústavnímu soudu dne 11. března 2010, stěžovatel požádal o revizi rozsudků blíže neoznačených soudů. Tento návrh nesplňoval náležitosti řádného návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem. Proto soudce zpravodaj, výzvou ze dne 15. 3. 2010, stěžovatele poučil o tom, že Ústavní soud není součástí systému obecných soudů. Z toho pak vyplývá řada odlišností. V řízení o ústavní stížnosti se zkoumají jen otázky, zda nedošlo k porušení základních práv, zakotvených v ústavním pořádku České republiky, tj. v Ústavě ČR a v Listině základních práv a svobod. Proto zákon o Ústavním soudu vyžaduje povinné zastoupení advokátem tak, aby návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem měl odpovídající odbornou úroveň. Každý návrh (ústavní stížnost) musí být sepsán advokátem, doložen jeho plnou mocí a kopiemi rozhodnutí, proti kterým směřuje.
K odstranění vad návrhu byla stěžovateli uložena lhůta 30ti dnů od doručení této výzvy s tím, že pokud v uvedené lhůtě nedojde řádná ústavní stížnost, splňující shora uvedené požadavky, bude odmítnuta.

Výzva byla stěžovateli doručena dne 17. 3. 2010, ale k odstranění vad ve stanovené lhůtě nedošlo. Vzhledem k tomu, že stěžovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, jeho návrh odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. dubna 2010

František Duchoň, v. r. soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.