I. ÚS 707/05
I.ÚS 707/05 ze dne 10. 3. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatele R. K., zastoupeného Mgr. Jiřím Janatou, advokátem, se sídlem Valdštejnská 41, Jilemnice, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13.9.2005, sp. zn. 24 Co 373/2005, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byla dne 19.12. 2005 doručena ústavní stížnost stěžovatele proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí.

Předtím než Ústavní soud přistoupí k věcnému posouzení ústavní stížnosti, je povinen zkoumat, zda splňuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou vůbec dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Vzhledem k tomu, že návrh stěžovatele neměl všechny náležitosti ve smyslu ustanovení § 34 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, byli stěžovatel a jeho právní zástupce vyzváni k odstranění vad s poučením, že ústavní stížnost bude odmítnuta, pokud neodstraní vady ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy. Stěžovatel ani jeho právní zástupce však ve stanovené lhůtě vady neodstranili.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Podmínky aplikace tohoto ustanovení jsou v dané věci splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně.

Proto Ústavní soud ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl dle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. března 2006

Vojen Güttler soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.