I. ÚS 704/05
I.ÚS 704/05 ze dne 2. 8. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti Š. S., zastoupeného JUDr. Pavlem Fojtou, advokátem se sídlem Drobného 34, Brno, proti "rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27.9.2005 a obdrženo od Městského soudu Nymburk dne 24.11.2005", proti "Městskému soudu v Praze č.j.: 3 Nc 1064/2004-10-16 proti rasově diskriminačnímu usnesení vydané dne 16.3.2005 a obdržené dne 22.09.2005", takto:

Ústavní stížnost se odmítá

O d ů v o d n ě n í :

Ústavnímu soudu byla dne 16.12.2005 doručena ústavní stížnost stěžovatele.

Předtím než Ústavní soud přistoupí k věcnému posouzení ústavní stížnosti, je povinen zkoumat, zda splňuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou vůbec dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Ústavní soud zjistil, že ústavní stížnost stěžovatele byla zatížena vadami.

Stěžovatel byl proto vyzván k odstranění vad svého návrhu - ve výzvě specifikovaných - s poučením, že ústavní stížnost bude odmítnuta, pokud neodstraní vady ve lhůtě 30 dnů od doručení této výzvy. Dne 31.3.2006 došla Ústavnímu soudu žádost JUDr. Pavla Fojty (advokáta stěžovatele) o prodloužení lhůty k odstranění vad ústavní stížnosti stěžovatele. Ústavní soud vyhověl žádosti o prodloužení lhůty k odstranění vad, které byly znovu specifikovány ve vyhovujícím dopisu Ústavního soudu ze dne 13.4.2006 a k jejich odstranění stanovil nově lhůtu 20 dnů. Dne 4.5.2006 došla opět Ústavnímu soudu žádost advokáta o prodloužení lhůty k odstranění vad ústavní stížnosti. Ústavní soud znovu vyhověl a stanovil nově lhůtu 15 dnů od doručení této výzvy. Současně znovu uvedl, že pokud v této lhůtě nebudou vady návrhu odstraněny, bude návrh odmítnut (ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu). Dne 5.6.2006 došel Ústavnímu soudu přípis advokáta stěžovatele, ve kterém mj. uvádí, že "je možné se domnívat", že stěžovatel vzhledem k množství ústavních stížností, nejspíš sám svou další stížnost nesprávně specifikoval, resp. zaměnil některé napadené rozhodnutí za jiné. Vzhledem k nedostatku součinnosti s určeným právním zástupcem se však tato zřejmá nesrozumitelnost stížnosti odstranit nepodařilo.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení byly v dané věci splněny, neboť lhůta k odstranění vad - v dané věci Ústavním soudem opakovaně prodlužovaná - uplynula marně.

Proto Ústavní soud ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl dle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. srpna 2006


Vojen Güttler v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.