I. ÚS 703/05
I.ÚS 703/05 ze dne 22. 2. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele družstva STAVBA Brno, se sídlem Brno, Podnásepní 10, proti průtahům v řízení vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. 8 (11) Cm 415/94, t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Ústavní stížností, kterou si stěžovatel sepsal sám a podal k poštovní přepravě dne 15. 12. 2005, brojil proti průtahům v řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod shora uvedenou spisovou značkou.

Stěžovatelova ústavní stížnost nesplňovala náležitosti řádného návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem. Proto Ústavní soud stěžovatele vyzval k odstranění vad ústavní stížnosti přípisem ze dne 6. 1. 2005, který obdržel dne 13. 1. 2006. Ve výzvě stěžovatele informoval, že v řízení před Ústavním soudem musí být zastoupen advokátem a stížnost musí být advokátem také sepsána. Vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě 1 měsíce od doručení výzvy zaslal řádnou ústavní stížnost, sepsanou advokátem. Zároveň stěžovatele upozornil, že pokud v jednoměsíční lhůtě vady neodstraní, bude jeho ústavní stížnost odmítnuta.

Protože stěžovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, návrh odmítl podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Poučení:Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. února 2006

František Duchoň soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.