I. ÚS 70/05
I.ÚS 70/05 ze dne 8. 3. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud ČR rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Janů a soudců JUDr. Vojena Güttlera a JUDr. Pavla Rychetského o návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti stěžovatele Ing. V. Ř., zastoupeného Mgr. Davidem Strupkem, advokátem v Praze 1, Jungmannova 31, proti pravomocnému rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 9. listopadu 2004 sp. zn. 28 Co 407/2004, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 8. února 2005 se stěžovatel domáhal, aby Ústavní soud zrušil výrok o nákladech řízení rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 9. listopadu 2004 ve věci (28 Co 407/2004-338), jímž bylo stěžovateli uloženo zaplatit vedlejšímu účastníku náhradu nákladů odvolacího řízení ve výši 32.551,- Kč.

Stěžovatel proti napadenému rozhodnutí podal opravný prostředek ke Krajskému soudu v Praze, návrh na opravu početní chyby podle § 164 o.s.ř. a současně podal i dovolání.

Stěžovatel tvrdil, že v řízení byla porušena jeho práva zaručená čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, garantující právo na spravedlivé soudní řízení. Rozhodnutí vydal jako první odvolací soud, který přehlédl skutečnosti rozhodné pro výpočet nákladů řízení, proti jehož rozsudku již není řádný opravný prostředek přípustný. Stěžovatel tak byl zbaven výhody dvojinstančnosti řízení a v daném případě byly dány okolnosti, které zakládají protiústavnost takového pochybení.

Právní zástupce stěžovatele podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 28. února 2005 sdělil, že bere podanou ústavní stížnost zcela zpět, neboť pochybení obecného soudu bylo napraveno opravným usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 31. ledna 2005.

Ústavní soud pak dle ustanovení § 77 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 8. března 2005

JUDr. Ivana Janů předsedkyně senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.