I. ÚS 699/05
I.ÚS 699/05 ze dne 21. 2. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


I. ÚS 699/05

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J. B., bez právního zastoupení, takto:

Ústavní stížnost se o d m í t á.

O d ů v o d n ě n í:

Dne 15. 12. 2005 Ústavní soud obdržel Váš návrh označený jako "stížnost proti rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka Liberec, ohledně podmíněného propuštění z výkonu trestu, stížnost pro porušení zákona". Dne 30. 12. 2005 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání, které zasíláte jako "dodatek k ústavní stížnosti".

Ústavní soud nejdříve zkoumal, zda návrh obsahuje nezbytné formální náležitosti podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Takto Ústavní soudu došel k závěru, že návrh trpí řadou vad.

Stěžovatel byl proto Ústavním soudem vyzván, aby ve lhůtě třiceti dnů od doručení výzvy odstranil vady návrhu, které spočívaly zejména v absenci speciální plné moci pro zastupování v řízení před Ústavním soudem (§ 29, § 30 a § 31 zákona o Ústavním soudu), v nepřiložení dostatečného počtu stejnopisů ústavní stížnosti (§ 34 odst. 2 zákona o Ústavním soudu) a v nepřiložení kopie rozhodnutí o posledním prostředku k ochraně práva (§ 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu). Stěžovatel byl zároveň poučen, že pokud ve stanovené lhůtě vady neodstraní, může být jeho návrh odmítnut.

Z příslušné dodejky založené ve spise vyplývá, že výzva byla stěžovateli doručena dne 12. 1. 2006. Dne 15. 2. 2006 stěžovatel Ústavnímu soudu doručil přípis, v němž naznačuje mj. svůj úmysl vzít ústavní stížnost zpět a žádá o zaslání zaslaných podkladů (příloh ústavní stížnosti). Za této situace Ústavní soud konstatuje, že stěžovatel vytknuté vady návrhu do dnešního dne neodstranil a třicetidenní lhůta určená Ústavním soudem uplynula marně.

Ústavní soud soudcem zpravodajem proto usnesením rozhodl o odmítnutí návrhu pro neodstranění vad ve lhůtě k tomu určené, neboť podmínky pro tento postup stanovené ustanovením § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu jsou splněny.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 21 února 2006

Ivana Janů, v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.