I. ÚS 695/13
I.ÚS 695/13 ze dne 11. 2. 2014


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ivanou Janů ve věci návrhu stěžovatele Callisto Wood, s. r. o., v likvidaci, IČ 16191536, se sídlem Drnovská 194/14, Praha 6, zastoupeného Mgr. Josefem Smutným, advokátem, se sídlem tř. Míru 92, Pardubice, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 12. 2012, č. j. 9 Cmo 467/2012-237, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění

Ústavnímu soudu bylo dne 22. 2. 2013 doručeno podání označené jako ústavní stížnost, které však nesplňovalo náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak z ústavní stížnosti bylo zřejmé, že není sepsána advokátem.

Stěžovatel byl výzvou Ústavního soudu, doručenou dne 28. 6. 2013, upozorněn na vady návrhu a nedostatek plné moci pro řízení před Ústavním soudem. Současně byl vyzván k odstranění vad podání tak, aby splňovalo předepsané náležitosti, zejména byl poučen, že je nutno sepsat novou ústavní stížnost. Dne 30. 7. 2013 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání označené jako doplnění ústavní stížnosti, v němž nový zástupce uvedl, že se s podáním stěžovatele ze dne 22. 2. 2013 ztotožňuje a připojuje se k němu. Dne 19. 1. 2014 byla zástupci stěžovatele doručena výzva k odstranění vad návrhu, v níž byl poučen o významu povinného zastoupení v řízení před Ústavním soudem a nutnosti sepsání nové ústavní stížnosti.

Dne 4. 2. 2014 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost shodného znění.
Jak se již Ústavní soud mnohokrát vyjádřil, povinnost být v řízení zastoupen se vztahuje na celé řízení, včetně sepsání samotné ústavní stížnosti. Jedná se o nejdůležitější část řízení, neboť účast advokáta při podávání ústavních stížností má jednak vyloučit a omezit zbytečná podání a tím chránit stěžovatele před zbytečnými finančními náklady, jednak má již v podání vyhodnotit skutečnosti vedoucí k porušení ústavnosti, včetně označení, která základní práva a svobody občanů byly porušeny, to vše za dodržení zákonem předepsaných náležitostí (srov. Pl. ÚS 44/04).

Zástupce stěžovatele, ač mu byl poskytnut dostatečný časový prostor pro sepsání nové ústavní stížnosti, pouze nepatrně upravil text ústavní stížnosti formulované stěžovatelem.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel ve stanovené lhůtě vady podání neodstranil, Ústavní soud návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. února 2014

Ivana Janů, v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.