I. ÚS 686/05
I.ÚS 686/05 ze dne 28. 2. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatele J. Š.,proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 12 Co 266/2004-143 ze dne 25. 10. 2005 a proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 11 Co 677/2001-102 ze dne 15. 1. 2002, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Ústavní stížností brojí stěžovatel proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 12 Co 266/2004-143 ze dne 25. 10. 2005, jímž bylo odmítnuto jeho odvolání proti usnesení Okresního soudu v Teplicích č.j. 10 C 107/93-90 ze dne 8. 8. 2001, a proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 11 Co 677/2001-102 ze dne 15. 1. 2002, jímž bylo potvrzeno výše uvedené usnesení soudu I. stupně, kterým byl zamítnut jeho návrh na povolení obnovy řízení ve věci vedené pod sp. zn. 10 C 107/93 u Okresního soudu v Teplicích.

Návrh stěžovatele nesplňoval náležitosti stanovené v ustanovení § 34 a § 30 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Ústavní soud vyzval stěžovatele k odstranění vad návrhu ve lhůtě stanovené na 20 dnů ode dne doručení výzvy. Výzva mu byla doručena dne 10. 1. 2006. S odvoláním na osobní problémy požádal stěžovatel dopisem ze dne 25. 1. 2006 o prodloužení lhůty k odstranění vad do 15. 2. 2006. Ústavní soud jeho žádosti vyhověl a přípisem ze dne 31. 1. 2006, doručeným dne 1. 2. 2006, prodloužil lhůtu k odstranění vad podání do požadovaného data.

V prodloužené lhůtě k odstranění vad návrhu však stěžovatel nereagoval, a proto Ústavnímu soudu nezbylo než ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. února 2006


Vojen Güttler v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.