I. ÚS 683/10
I.ÚS 683/10 ze dne 22. 4. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele M. J., zastoupeného JUDr. Alenou Kojzarovou, advokátkou se sídlem Uhy 108, okr. Kladno, adresa pro doručování: Praha 8 -Karlín, Sokolovská 95/87, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 9. 2009, sp. zn. 5 To 4/2009, a rozsudku Okresního soudu v Karviné - pobočka Havířov ze dne 16. 4. 2008, čj. 105 T 132/2007 - 460, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

V ústavní stížnosti M. J. (dále jen "stěžovatel") navrhl zrušení shora označených rozhodnutí vydaných v jeho trestní věci s tím, že z důvodu špatné komunikace s advokátem promeškal zákonnou lhůtu k podání dovolání.
Dříve než může Ústavní soud přistoupit k věcnému projednání a rozhodnutí věci samé, prověří, zda jsou splněny všechny formální podmínky stanovené pro ústavní stížnost zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Podle § 72 zákona o Ústavním soudu je ústavní stížnost oprávněn podat každý, kdo tvrdí, že pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné moci bylo zasaženo do jeho základních práv a svobod, a to za splnění několika zákonných podmínek. Zejména se jedná lhůtu, zakotvenou v ustanovení § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu, podle kterého lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje (§ 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). Jedná se o lhůtu kogentní. Její nedodržení nemůže Ústavní soud prominout ani prodloužit [§ 72 odst. 1 písm. a), odst. 3 zákona o Ústavním soudu].

Posledním rozhodnutím v této věci, a to i s ohledem na tvrzení stěžovatele, je rozsudek odvolacího soudu. Podle sdělení Okresního soudu v Karviné - pobočka Havířov byl rozsudek odvolacího soudu stěžovateli doručen do Věznice Ostrava dne 12. 10. 2009 a jeho obhájci Mgr. J. dne 2. 10. 2009. Lhůta k podání ústavní stížnosti proti rozsudku odvolacího soudu a soudu prvního stupně počala běžet dne 13. 10. 2009.

Ústavní stížnost, resp. podání stěžovatele, směřující proti rozsudku odvolacího soudu doručenému v říjnu 2009, byla podle údaje na obálce podána k poštovní přepravě dne 8. 3. 2010, tedy zjevně po šedesátidenní zákonné lhůtě (ustanovení § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

Z výše uvedených důvodů, aniž by se Ústavní soud mohl zabývat meritem věci, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, ústavní stížnost odmítl podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, jako návrh podaný po lhůtě stanovené k jeho podání zákonem.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. dubna 2010

František Duchoň, v. r. soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.