I. ÚS 677/05
I.ÚS 677/05 ze dne 6. 4. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti Ing. Alexandera Berana, v postavení správce konkurzní podstaty VOKRA spol. s.r.o. se sídlem Víta Nejedlého 742, Kosmonosy, zastoupeného JUDr. Jiřím Stránským, advokátem se sídlem Husova 602, Turnov, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20.7.2005, sp. zn. Ncp 1131/2005, t a k t o :

Ústavní stížnost se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatel se svou ústavní stížností, podanou na poště dne 5.12.2005, domáhal zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí.

Předtím než Ústavní soud přistoupí k věcnému posouzení ústavní stížnosti, je povinen zkoumat, zda návrh splňuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou vůbec dány podmínky jeho projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Ústavní soud především zkoumal, zda je návrh stěžovatele podaný ve lhůtě stanovené zákonem o Ústavním soudu.

Podle ustanovení § 72 odst. 3 citovaného zákona, lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje.

Jak zjistil Ústavní soud z vyžádané kopie doručenky napadeného rozhodnutí od Okresního soudu v Semilech, kde se nachází v současné době spis, jehož součástí je i uvedené rozhodnutí, výše citované usnesení Vrchního soudu v Praze bylo doručeno zmocněnci stěžovatele - J. V. - dne 25.8.2005. Tato skutečnost byla rovněž ověřena dotazem na Poštu 1 v Turnově, která Ústavnímu soudu písemně sdělila, že vyhotovení napadeného rozhodnutí bylo dne 25.8.2005 vydáno zmocněnci stěžovatele - paní V. - na základě předloženého průkazu zmocněnce č. 05/00513 a občanského průkazu. K tomuto sdělení Pošty 1 v Turnově byla rovněž přiložena kopie úhrnného dodacího lístku doporučených zásilek č. 0575 ze dne 25.8.2005 (adresovaných stěžovateli, přičemž mezi nimi bylo rovněž vyhotovení napadeného rozhodnutí - identifikační číslo 008102 uvedené i na doručence, podací pošta 12000), který byl podepsán zmocněncem stěžovatele - J. V. - coby osobou, která převzala tyto zásilky, přičemž na něm bylo uvedeno též číslo průkazu zmocněnce a číslo občanského průkazu. Vzhledem k těmto skutečnostem nezbylo Ústavnímu soudu než konstatovat, že lhůta k podání ústavní stížnosti marně uplynula.

Protože nebyly splněny formální předpoklady k projednání ústavní stížnosti, nemohl se Ústavní soud zabývat jejím obsahem. Za této situace nezbylo Ústavnímu soudu než ústavní stížnost odmítnout jako návrh podaný po lhůtě [ust. § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu].

Poučení:Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. dubna 2006

Vojen Güttler v.r. soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.