I. ÚS 653/05
I.ÚS 653/05 ze dne 22. 3. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti B. H., zastoupeného Mgr. Romanem Šlechtou, advokátem se sídlem v Karlových Varech, Dr. Davida Bechera 24, proti rozsudku Krajského soudu v Plzni z blíže neurčeného dne, sp.zn. 11 Co 277/2003, a rozsudku Okresního soudu v Domažlicích z blíže neurčeného dne, sp.zn. 6 C 137/98, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 23.11.2005 se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí. Protože podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v § 30, § 34, § 72 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad podání. K tomu mu stanovil lhůtu 30 dnů od doručení této výzvy. Současně jej Ústavní soud upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, Ústavní soud podání (ústavní stížnost) ve smyslu § 43 odst. 1 písmeno a) zákona o Ústavním soudu odmítne.

Stěžovatel výzvu obdržel dne 9.12.2005. Dopisem, doručeným Ústavnímu soudu dne 27.12.2005, požádal o prodloužení lhůty k odstranění vad. Nová lhůta k odstranění vad mu byla stanovena na 30 dnů od doručení tohoto prodloužení. Výzva byla stěžovateli doručena 20.1.2006. Dopisem doručeným Ústavnímu soudu dne 17.2.2006 sdělil Mgr. Roman Šlechta, že byl Českou advokátní komorou ustanoven advokátem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele B. H., sp.zn. I. ÚS 653/05, a požádal o další prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu s ohledem na potřebu seznámit se s podklady pro ústavní stížnost. Dopisem, doručeným tomuto advokátovi dne 24.2.2006, byla lhůta k odstranění vad návrhu prodloužena do 10. března 2006. Stěžovatel v této znovu prodloužené lhůtě vady návrhu ani k dnešnímu dni neodstranil.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. března 2006

Vojen Güttler soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.