I. ÚS 651/05
I.ÚS 651/05 ze dne 13. 1. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti stěžovatele V. P. Pardubice, bez právního zastoupení, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:
Ústavní soud obdržel dne 21. 11. 2005 podání stěžovatele označené jako návrh na "zrušení rozhodnutí nálezem Ústavního soudu", přičemž zjistil, že tento návrh nesplňuje formální náležitosti podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Stěžovatel byl proto Ústavním soudem vyzván, aby ve lhůtě třiceti dnů od doručení výzvy odstranil vady návrhu, které spočívaly zejména v absenci speciální plné moci pro zastupování v řízení před Ústavním soudem (§ 29, § 30 a § 31 zákona o Ústavním soudu), v nepřiložení dostatečného počtu stejnopisů ústavní stížnosti (§ 34 odst. 2 zákona o Ústavním soudu) a v nepřiložení kopie rozhodnutí o posledním prostředku k ochraně práva (§ 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu). Stěžovatel byl zároveň poučen, že pokud ve stanovené lhůtě vady neodstraní, může být jeho návrh odmítnut.

Z příslušné dodejky založené ve spise vyplývá, že výzva byla stěžovateli doručena dne 2. 12. 2005. Do dnešního dne nebyly vytknuté vady návrhu stěžovatelem odstraněny, z čehož je zřejmé, že třicetidenní lhůta určená Ústavním soudem uplynula marně. Pro úplnost Ústavní soud dodává, že přípis stěžovatele doručený Ústavnímu soudu dne 30. 11. 2005 v reakci na sdělení Ústavního soudu o přidělení spisové značky návrhu, jménu soudce zpravodaje a složení příslušného senátu pro případ věcného projednání, žádnou z vytknutých vad neodstranil Ústavní soud soudcem zpravodajem proto usnesením rozhodl o odmítnutí návrhu pro neodstranění vad ve lhůtě k tomu určené, neboť podmínky pro tento postup stanovené ustanovením § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu jsou splněny.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 13. ledna 2006

JUDr. Ivana Janů, v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.