I. ÚS 648/05
I.ÚS 648/05 ze dne 16. 2. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským o návrhu V. Š., zastoupeného JUDr. Vendelínem Mihalikem, advokátem, Na Rybníčku 16, Praha 2, proti rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR - Ústředního pozemkového úřadu č. j. 32384/05-17170 ze dne 13. září 2005 a proti rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu v Mladé Boleslavi č. j. 7607-3062/92/Šo2005 ze dne 1. srpna 2005, s návrhem na zrušení § 63 odst. 3 a 4 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, takto:

Návrh se o d m í t á .

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byl 18. listopadu 2005 doručen výše uvedený návrh, v němž stěžovatel tvrdil, že napadenými rozhodnutími, jimiž nebyla povolena obnova řízení ukončeného rozhodnutím Okresního úřadu Mladá Boleslav, referátu pozemkového úřadu, č. j. 7231-RPÚ3062/92/Sy 2001 ze dne 24. října 2001 ve věci pozemků v katastrálním území Mnichovo Hradiště, byla porušena jeho základní práva dle čl. 1 odst. 1, čl. 86 odst. 1 a 2 Ústavy České republiky a čl. 36 Listiny základních práv a svobod. Stěžovatel přípisem ze dne 2. února 2006 sdělil Ústavnímu soudu, že proti rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR - Ústředního pozemkového úřadu č. j. 32384/05-17170 ze dne 13. září 2005, napadeného ústavní stížností, podal též žalobu podle části páté občanského soudního řádu. Okresní soud v Mladé Boleslavi žalobu usnesením č. j. 18 C 387/2005-15 ze dne 18. ledna 2006 odmítl pro opožděnost. Stěžovatel se proti tomuto rozhodnutí odvolal ke Krajskému soudu v Praze; o odvolání rozhodnuto dosud nebylo. Podle § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje. To platí nepochybně i pro žalobu proti rozhodnutí orgánu moci výkonné o sporu nebo jiné právní věci, která vyplývá z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů podle části páté občanského soudního řádu, § 244 a násl. o.s.ř. Z ústavní stížnosti a z doplňujícího sdělení stěžovatele je zřejmé, že stěžovatel tento procesní prostředek k ochraně práva před podáním ústavní stížnosti nevyčerpal a ústavní stížnost nesměřuje proti rozhodnutí o takovém posledním procesním prostředku. Proto Ústavní soud návrh stěžovatele soudcem zpravodajem odmítá jako nepřípustný podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu. Poučení:Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné. V Brně 16. února 2006

Pavel Rychetský v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.