I. ÚS 642/17
I.ÚS 642/17 ze dne 14. 3. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky JUDr. Běly Sedláčkové, advokátky se sídlem Václavská 2, Brno, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. ledna 2017 č. j. 49 Co 23/2016-164, za účasti Krajského soudu v Brně, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

1. Ústavní stížností se stěžovatelka s odkazem na údajné porušení čl. 2 odst. 2 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod domáhala zrušení shora uvedeného soudního usnesení. Krajský soud v Brně jím rozhodl ve věci zástavního věřitele Raiffeisen stavební spořitelna, a. s., proti zástavní dlužnici Jitce Dvorské, o soudní prodej zástavy, že ustanovenému zástupci zástavní dlužnice, Mgr. Petru Sedláčkovi, advokátovi se sídlem v Brně, Václavská 226/2, se přiznává odměna a náhrada hotových výdajů ve výši 3 000 Kč.

2. Stěžovatelka (advokátka) uvedla, že u ní zaměstnaný advokát Mgr. Petr Sedláček byl ustanoven zástupcem paní Jitky Dvorské usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 23. 9. 2016 a tento soud mu, údajně svévolně, přiznal ústavní stížností napadeným usnesením odměnu za dva úkony právní služby a náhradu hotových výdajů ve výši 3 000 Kč. Soud tak rozhodl bez předchozího vyúčtování z její strany, nevzal v potaz, že je plátkyní daně z přidané hodnoty a je prý také sporné, z jaké tarifní hodnoty má být počítána cena za jeden úkon právní služby. Krajský soud tak podle názoru stěžovatelky zasáhl do jejího práva podnikat a nenaplnil její legitimní očekávání.
3. Ústavní soud se nejdříve musí zabývat tím, zda jsou splněny všechny formální náležitosti, kladené na ústavní stížnost. Podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") je stěžovatelem fyzická nebo právnická osoba podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její ústavně zaručené základní právo nebo svoboda.

4. Podle ust. § 15b odst. 3 zákona o advokacii poskytuje zaměstnaný advokát právní služby vlastním jménem a na účet zaměstnavatele. To znamená, že vůči třetím osobám (včetně soudu) vystupuje svým jménem a práva a povinnosti svého jednání uplatňuje sám, pouze má povinnost přijaté plnění převést na zaměstnávajícího advokáta (analogicky podle § 2455 a násl. občanského zákoníku). Stěžovatelka proto nebyla účastníkem řízení o přiznání odměny a náhradě hotových výdajů a není proto osobou oprávněnou k podání ústavní stížnosti.

5. Z uvedeného důvodu byla ústavní stížnost odmítnuta podle § 43 odst. 1 písm. c) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. března 2017

David Uhlíř v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.