I. ÚS 632/17
I.ÚS 632/17 ze dne 21. 6. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaroslavem Fenykem o ústavní stížnosti stěžovatele R. S., t.č. Věznice Valdice, Nám. Míru 55, Valdice, bez právního zastoupení, směřující proti blíže nespecifikovaným rozhodnutím, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní stížnost byla Ústavnímu soudu doručena dne 1. 3. 2017. Dříve než se Ústavní soud může zabývat podstatou ústavní stížnosti, je však třeba zkoumat, zda návrh splňuje formální náležitosti předpokládané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").
Návrh stěžovatele trpí formálními vadami. Stěžovatel především není zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1, § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu). Ustanovení § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu přitom fyzickým a právnickým osobám ukládá povinnost, aby byly v řízení před Ústavním soudem zastoupeny advokátem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy, což se vztahuje již na samotné sepsání ústavní stížnosti. K ústavní stížnosti není přiložena ani kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva dle § 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu.

Ústavní soud stěžovatele výzvou ze dne 21. 3. 2017 poučil o nutných náležitostech ústavní stížnosti a vyzval ho k odstranění vad jeho podání. K tomu mu stanovil lhůtu jednoho měsíce od doručení výzvy k odstranění vad. Dále ho Ústavní soud upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, ústavní stížnost bude ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnuta. Z doručenky je patrné, že tato výzva byla stěžovateli doručena dne 23. 3. 2017.

Podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 25. 4. 2017 stěžovatel požádal o prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu. Přípisem ze dne 9. 5. 2017, doručeným stěžovateli dne 11. 5. 2017, byla stěžovateli lhůta k odstranění vad návrhu prodloužena. Stěžovatel byl informován, že odstranění vad návrhu (dle předchozí výzvy) Ústavní soud očekává nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto přípisu. Byl taktéž obeznámen s tím, že tato lhůta již dále nebude prodloužena a opětovně upozorněn, že pokud k odstranění vad návrhu nedojde, bude jeho návrh odmítnut pro neodstraněné vady podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Přestože byl stěžovatel poučen o tom, jaké náležitosti vyžaduje zákon pro podání řádné ústavní stížnosti, vytýkané vady ve stanovené lhůtě neodstranil a neučinil tak ani do dnešního dne, a to přesto, že mu lhůta k odstranění vad byla prodloužena.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než postupovat podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a z důvodu nenaplnění formálních podmínek pro podání ústavní stížnosti návrh stěžovatele soudcem zpravodajem mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. června 2017

Jaroslav Fenyk v. r. soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.