I. ÚS 629/05
I.ÚS 629/05 ze dne 29. 11. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Ivany Janů a soudců Františka Duchoně a Vojena Güttlera o návrhu Ing. A. S., na zrušení § 183 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, t a k t o :

N á v r h s e o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Návrhem, doručeným Ústavnímu soudu dne 10.11.2005, se navrhovatel domáhal zrušení ustanovení § 183 obchodního zákoníku s tvrzením, že jeho používání omezuje vlastnická práva malých akcionářů.

Podle ustanovení § 64 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, návrh na zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení podle čl. 87 odst. 1 písmeno a) Ústavy je oprávněn podat a) prezident republiky, b) skupina nejméně 41 poslanců nebo skupina nejméně 17 senátorů, c) senát Ústavního soudu v souvislosti s rozhodováním o ústavní stížnosti, d) vláda za podmínek uvedených v § 118 tohoto zákona, e) ten, kdo podal ústavní stížnost za podmínek uvedených v § 74 tohoto zákona, nebo ten, kdo podal návrh na obnovu řízení za podmínek uvedených v § 119 odst. 4 tohoto zákona.

Podle ustanovení § 64 odst. 2 citovaného zákona návrh na zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení je oprávněn podat též soud v souvislosti se svou rozhodovací činností podle čl. 95 odst. 2 Ústavy.

Protože navrhovatel nesplňuje zákonem stanovené požadavky a je tedy k podání tohoto návrhu osobou zjevně neoprávněnou, nemohl Ústavní soud přikročit ke zkoumání případu po stránce věcné.

Proto Ústavnímu soudu nezbylo, než podle ustanovení § 43 odst. 2 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 43 odst. 1 písm. c) téhož zákona návrh odmítnout.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. listopadu 2005


Ivana Janů předsedkyně senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.