I. ÚS 624/05
I.ÚS 624/05 ze dne 15. 12. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ivanou Janů ve věci ústavní stížnosti Ing. P. S., zast. JUDr. Sylvou Rychtaříkovou, advokátkou, sídlem Kodaňská 521/57, Praha 10, proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 19.5.2005, č.j. 27 Co 188/2004-161, a proti rozsudku Okresního soudu Praha-východ, ze dne 21.10.2004, č.j. 3 C 67/2004-128, t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatel se v návrhu na zahájení řízení, odevzdaném k poštovní přepravě dne 7.11.2005, domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 19.5.2005, č.j. 27 Co 188/2004-161, a rozsudku Okresního soudu Praha-východ, ze dne 21.10.2004, č.j. 3 C 67/2004-128, jimiž bylo rozhodnuto ve věci výživné manželky. Namítá, že obecné soudy porušily jeho právo na spravedlivý proces ve smyslu jeho práva na soudní ochranu a zákonné a ústavnímu pořádku odpovídající posouzení jeho práva na plnohodnotný výkon poslanecké funkce v rozsahu, jak stanoví zákon č. 236/1995 Sb. a snížením hmotné úrovně pod úroveň hmotné úrovně vedlejšího účastníka.

V návrhu na zahájení řízení stěžovatel uvedl, že napadený rozsudek byl doručen jeho právnímu zástupci dne 5.9.2005 a vyjádřil přesvědčení, že ústavní stížnost je podávána včas. Den doručení rozsudku Ústavní soud ověřil dotazem u Okresního soudu Praha-východ.

Ústavní soud připomíná svoji konstantní judikaturu, v níž zdůrazňuje, že zásadně není oprávněn zasahovat do rozhodovací činnosti obecných soudů, neboť není vrcholem jejich soustavy (srov. čl. 81 a čl. 90 Ústavy) a není pravidelnou přezkumnou instancí rozhodnutí obecných soudů. Ústavní stížnost představuje specifický prostředek k ochraně ústavně zaručených základních práv a svobod, což znamená, že ji lze podat pouze za určitých okolností a při zachování zákonných podmínek. Podle § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") je ústavní stížnost oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem. Lhůtu pro podání ústavní stížnosti stanoví § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu na 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení (příp. na 60 dnů od doručení rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku, který byl orgánem, jenž o něm rozhoduje, odmítnut jako nepřípustný z důvodů závisejících na jeho uvážení - srov. § 72 odst. 4 zákona o Ústavním soudu).

Ústavní soud konstatuje, že v posuzované věci nejsou naplněny podmínky nezbytné k projednání ústavní stížnosti. Je zřejmé, že lhůta pro podání ústavní stížnosti počala běžet den následující po doručení napadeného rozsudku Krajského soudu v Praze, tj. 6.9.2005. Její šedesátý den připadl na pátek 4.11.2005. Stěžovatelův návrh, předaný k poštovní přepravě 7.11.2005, tak byl podán po uplynutí stanovené lhůty.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, Ústavní soud soudcem zpravodajem ústavní stížnost, bez přítomnosti účastníků a mimo ústní jednání, odmítl jako návrh opožděný podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. prosince 2005


Ivana Janů, v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.