I. ÚS 623/05
I.ÚS 623/05 ze dne 11. 5. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatele V. S., proti rozhodnutí blíže nespecifikovaného soudu ze dne 23.8.2005, pod sp. zn. 5 To 305/2005, t a k t o :

Ústavní stížnost se odmítá

O d ů v o d n ě n í :

Ústavnímu soudu byla dne 8.11. 2005 doručena ústavní stížnost stěžovatele.

Předtím než Ústavní soud přistoupí k věcnému posouzení ústavní stížnosti, je povinen zkoumat, zda splňuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou vůbec dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Ústavní soud zjistil, že ústavní stížnost neměla všechny náležitosti ve smyslu ustanovení § 34 zákona o Ústavním soudu. Stěžovatel především nebyl zastoupen advokátem (§§ 30 odst. 1 a 31 odst. 2 cit. zákona). Z jeho návrhu nevyplynulo, jaké konkrétní rozhodnutí je napadáno, neboť napadené rozhodnutí stěžovatel označil pouze spisovou značkou, nikoliv však označením konkrétního soudu, který měl dané rozhodnutí vydat. V této souvislosti nesplnil stěžovatel další zákonnou podmínku k podání ústavní stížnosti, neboť k ní nepřiložil kopii rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva (ust. § 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu).

Stěžovatel byl proto vyzván k odstranění vad této stížnosti s poučením, že ústavní stížnost bude odmítnuta, pokud neodstraní vady ve lhůtě 30 dnů od doručení této výzvy. Současně ve výzvě Ústavní soud uvedl, že advokáty stěžovatelům nepřiděluje a že v případě problémů s jeho obstaráním je třeba se obrátit na Českou advokátní komoru. Stěžovatel však ve stanovené lhůtě vady neodstranil a pouze odpověděl dopisem, ve kterém žádal Ústavní soud o přidělení právního zástupce. Stěžovatel byl Ústavním soudem znovu vyzván k odstranění vad a bylo mu znovu zdůrazněna skutečnost, že Ústavní soud advokáty nepřiděluje a že je nutno se v případě problémů s jeho obstaráním obrátit na Českou advokátní komoru. Současně mu byla nově stanovena soudcovská lhůta k odstranění vad svého podání ve výši 30 dnů od doručení druhé výzvy a byl poučen o tom, že ústavní stížnost bude odmítnuta, pokud ve stanovené lhůtě vady neodstraní. Tato druhá výzva byla stěžovateli doručena dne 3.4.2006. Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky aplikace tohoto ustanovení byly v dané věci splněny, neboť lhůta k odstranění vad, Ústavním soudem dokonce prodloužená, uplynula marně.

Proto Ústavní soud ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl dle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. května 2006


Vojen Güttler v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.