I. ÚS 62/05
I.ÚS 62/05 ze dne 1. 8. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Ivany Janů a soudců Františka Duchoně a Vojena Güttlera o ústavní stížnosti stěžovatelky ORBITUS Trade, a.s. "v likvidaci", IČ 253 56 020, se sídlem Beranových 65, Praha 9, zastoupené advokátkou Mgr. Petrou Faldynovou se sídlem 742 75 Lichnov 019 u Nového Jičína, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 11. 2004, č.j. 1 Ko 504/2004-38, a proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. 9. 2004, č.j. 91 K 31/2004-26, a o návrhu na rozhodnutí Ústavního soudu o povinnosti Vrchního soudu v Praze uhradit stěžovatelce náklady zastoupení, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Stěžovatelka se ústavní stížností ze dne 28. 1. 2005 domáhá zrušení shora uvedených rozhodnutí (poznámka: v případě rozhodnutí Městského soudu v Praze se správně jedná o usnesení ze dne 16. 9. 2005 a nikoli - jak stěžovatelka nesprávně uvedla - ze dne 16. 10. 2004) a současně rozhodnutí, že Vrchní soud v Praze je povinen uhradit jí náklady zastoupení ve výši stanovené Ústavním soudem. Stěžovatelka je přesvědčena, že bylo porušeno její ústavně zaručené právo na soudní ochranu podle čl. 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") tím, že "soud bezdůvodně neaplikoval ustanovení § 12a odst. 3 ZKV (poznámka: zákona o konkurzu a vyrovnání) a návrh na prohlášení konkurzu nezamítl i přesto, že bylo zřejmé, že majetek dlužníka nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu".

Dopisem ze dne 21. 7. 2005 (doručeném Ústavnímu soudu dne 26. 7. 2005) oznámila právní zástupkyně stěžovatelky Ústavnímu soudu, že stěžovatelka bere ústavní stížnost ze dne 28. 1. 2005 proti výše uvedeným rozhodnutím v celém rozsahu zpět.

Proto Ústavní soud dle ustanovení § 77 za použití ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení o podané ústavní stížnosti zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 1. srpna 2005

Ivana Janů předsedkyně senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.