I. ÚS 616/05
I.ÚS 616/05 ze dne 7. 2. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky R.M., proti usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. 9. 2005, sp. zn. 22 Cdo 1997/2005, usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 26. 10. 2004, čj. 8 Co 2440/2004 - 160, a usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 10. 9. 2004, čj. 33 C 155/2003 - 149, t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Ústavní stížností ze dne 3. 11. 2005, k poštovní přepravě podanou téhož dne, stěžovatelka navrhla zrušení v záhlaví označeného usnesení Nejvyššího soudu ČR. Dne 16. 11. 2005 Okresní soud v Českých Budějovicích postoupil stížnost stěžovatelky, v níž navrhla také zrušení výše uvedeného usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích a usnesení Krajského soudu tamtéž.

Ústavní stížnost si stěžovatelka sepsala sama a tudíž nesplňovala náležitosti řádného návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem. Proto byla stěžovatelka vyzvána k odstranění vad ústavní stížnosti výzvou ze dne 22. 11. 2005, kterou obdržela dne 24. 11. 2005. Ve výzvě Ústavní soud stěžovatelku informoval, že v řízení před Ústavním soudem musí být zastoupena advokátem a stížnost musí být advokátem také sepsána. Vyzval stěžovatelku, aby ve lhůtě 1 měsíce od doručení výzvy zaslala řádnou ústavní stížnost sepsanou advokátem.

Stěžovatelka dopisem ze dne 11. 12. 2005 požádala o přerušení řízení, příp. o prodloužení lhůty k odstranění vad. Ústavní soud přípisem, doručeným stěžovatelce dne 16. 12. 2005, prodloužil lhůtu k odstranění vad do 31. 1. 2006. Dopisem ze dne 16. 12. 2005 stěžovatelka znovu požádala o "přerušení řízení" a odkázala na svůj špatný zdravotní stav. Ústavní soud dopisem, stěžovatelce doručeným dne 5. 1. 2006, připomněl stěžovatelce, jaké náležitosti musí splňovat návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem a upozornil ji, že pokud do konce prodloužené lhůty, tj. do 31. 1. 2006, nezašle řádný návrh, bude její stížnost odmítnuta. Upozornil ji také, že uvedená lhůta je konečná a nebude dále prodlužována. Dopisem ze dne 28. 1. 2006 stěžovatelka požádala o další prodloužení lhůty.

Z uvedeného je zřejmé, že stěžovatelce byla k odstranění vad ústavní stížnosti poskytnuta dostatečná, až nadstandardně dlouhá doba. V posledním sdělení, ze dne 3. 1. 2006, byla stěžovatelka výslovně upozorněna, že lhůta k odstranění vad již znovu prodlužována nebude. Přesto ve lhůtě, která trvala více než 2 měsíce, vady návrhu neodstranila a řádný návrh nezaslala ani do dnešního dne.

Protože stěžovatelka neodstranila vady návrhu ve lhůtě jí k tomu určené, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, návrh odmítl na základě ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení:Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. února 2006

František Duchoň soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.