I. ÚS 614/05
I.ÚS 614/05 ze dne 21. 12. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání o stížnosti stěžovatele F. O., proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 25. 8. 2005, sp. zn. 38 Co 308/2005, a proti rozhodnutí Okresního soudu v Hodoníně sp. zn. 13 C 1765/2004, t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Dne 3. 11. 2005 Ústavní soud obdržel stížnost stěžovatele směřující proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 25. 8. 2005, sp. zn. 38 Co 308/2005, a proti rozhodnutí Okresního soudu v Hodoníně sp. zn. 13 C 1765/2004.

Protože podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v § 30, § 34, § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad podání. K tomu mu stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy k odstranění podání. Současně Ústavní soud stěžovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, bude podání (ústavní stížnost) ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnuta.

Stěžovatel uvedenou výzvu obdržel dne 16. 11. 2005 a ve stanovené lhůtě vady návrhu neodstranil. Dne 18. 11. 2005 sice bylo Ústavnímu soudu doručeno další podání stěžovatele v předmětné věci, kterými však vady původního podání odstraněny nebyly; stěžovatel zejména nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (§ 30 zákona o Ústavním soudu).

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. prosince 2005Vojen Güttler v.r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.